332

של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהדפסת עניני חסידות גם באידיש, וכמו כן באנגלית, צרפתית וספרדית – שגם בלשונות אוה"ע באו רזין דרזין דתורה (לא בהעלם, אלא) בגילוי.

ענין זה – גילוי רזין דרזין דתורה, כתרו של מלך, באותיות של שכל אנושי – נתחדש בתורת חסידות חב"ד, ע"י רבינו הזקן, שהי' נשמה חדשה179, שעל ידו נתחדש ענין חדש בעולם לדורותיו אחריו, שגם הענינים הנעלים ביותר יבואו בהשגה,

– ועפ"ז יש לבאר את הסיפור180 שפעם דיבר הרב המגיד בענין גילוי אליהו, ואמר רבינו הזקן שרוצה לראות זאת, והראה לו כו'. וההסברה בזה (שהרי בודאי לא הי' זה בבחינת "מהרהר אחר רבו"181 ח"ו) – שדרישתו של אדמו"ר הזקן מהרב המגיד שרצונו לראות כו', היא כדי שעי"ז יוכל לפעול אצל חסידים וכל בנ"י שתהי' אצלם השגה מוחשית בעניני רזין דרזין –

ומדור לדור הולך וניתוסף ע"י רבותינו נשיאינו בהתגלות תורת החסידות באופן של הבנה והשגה, וכמו כן הולך ומתפשט ומקיף חוג גדול יותר מבנ"י.

וכיון שרואים במוחש שהקב"ה מגלה פנימיות התורה – הרי התגלות זו כשלעצמה היא ההוכחה הגדולה על הצורך בלימוד פנימיות התורה, ובמילא, בימינו אלה, החסרון בידיעת הענינים שנתגלו בפנימיות התורה – "הוה מומא", ועד לענין של כפירה (בדקות דדקות עכ"פ) באחדותו ית', וכמו ענין השיתוף לאחרי מ"ת.

ומלבד ההוכחה מההתגלות דפנימיות התורה כשלעצמה, הרי זה מוכרח גם מצד טעם ההתגלות דפנימיות התורה182:

מצד התגברות החושך בדורות האחרונים בכלל ובזמן האחרון בפרט – נעשה בגבול הקדושה תנועה של ריבוי והתפשטות ביותר, כדי לגרש את החושך (כיון שמציאות הקדושה אינה מניחה התגברות החושך). ומטעם זה נתגלתה תורת החסידות בדורות האחרונים דוקא. וכידוע183 המשל של אדמו"ר הזקן מבזבוז האבן היקרה שבכתר המלך כדי להציל את חייו של בן המלך כו'.


179) לקו"ד ח"ג תעח, א ואילך. סה"ש תש"ה ע' 127 ואילך.

180) ראה גם לעיל ע' 264. וש"נ.

181) סנהדרין קי, א.

182) ראה לקו"ש ח"ל ע' 171 ואילך. וש"נ.

183) "התמים" ח"ב ע' מט. אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' שכו ואילך. ועוד.