333

ומזה מובן גודל ההכרח שבלימוד תורת החסידות – דכיון שכדאי למלך לאבד את האבן היקרה שבכתר המלכות, בהכרח לומר שאי אפשר בלאו הכי, שכן, אילו היתה איזה עצה אחרת, היו משתמשים בה, ולא היו מאבדים האבן היקרה שבכתר המלך!

לא. ועוד זאת – שכללות הגילוי דתורת החסידות בדורות האחרונים הוא התחלת הגילוי דמשיח, והיינו, ש"חשף הוי' את זרוע קדשו"184 והתחיל לגלות את הגילוי דמשיח185.

ובהקדמה – שבגאולה העתידה יהי' הענין ד"רכוש גדול", במכ"ש וק"ו מיציאת מצרים (שלא היתה גאולה שלימה, אלא גאולה שיש אחרי' גלות186), שבה נאמר187 "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".

וה"רכוש גדול" הוא הריבוי וההוספה בתורה – כפי שמצינו (אפילו) באחאב ש"מחמד עיניך"188 קאי על התורה189.

וב"רכוש גדול" גופא – יש אבנים טובות שצריכים להיות "מבין" לידע ערכם, כי כאשר אדם פשוט (שאינו "מבין") מסתכל עליהם, חושב הוא שהם אבנים פשוטות, כיון שהיוקר שבהם הוא בהעלם; ויש אבנים טובות שכל מי שמסתכל עליהם, גם מי שאינו "מבין", רואה מיד שהם אבנים יקרות ביותר.

ודוגמתו בנוגע לתורת החסידות – שלא צריך להיות "מבין" כדי להעריך את היוקר שבה. צריך רק להסתכל, "אַ קוק טאָן", עכ"פ "כחודה של מחט", ואז רואים מיד במה דברים אמורים.

לימוד החסידות מביא גם תוספת הצלחה בלימוד הנגלה, ותוספת ברכה גם בענינים גשמיים, והעיקר – שזוהי הכנה קרובה לביאת משיח צדקנו190 בעוה"ז הגשמי והחומרי למטה מעשרה טפחים.

 [כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ניגון כ"ק אדמו"ר הזקן. ואח"כ הניגון "ניע זשוריצי כלאָפּצי"].

***


184) ישעי' נב, יו"ד. וראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סשע"א. וש"נ.

185) ראה בספרים שנעתקו בספר בעש"ט עה"ת בהקדמה אות כא ואילך.

186) ראה מכילתא פרשתנו (בשלח) טו, א. הובא בתוד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב.

187) לך לך טו, יד.

188) מלכים-א כ, ו.

189) פרש"י עה"פ – מסנהדרין קב, ב.

190) ראה אגה"ק דהבעש"ט – כתר שם טוב בתחלתו. ובכ"מ.