בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשי"ג.

95

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

א. כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1 שהבעל שם טוב הי' אוכל שלש סעודות באחרון של פסח, והסעודה השלישית היתה נקראת "משיח'ס סעודה".

וטעם הדבר – כיון שבאחרון של פסח מאיר גילוי הארת המשיח, כמודגש בכך שהפטרת היום היא בענינו של משיח.

וזהו הטעם שגם במאמרי החסידות דאחרון של פסח מדובר אודות משיח.

ב. ובביאור השייכות דאחרון של פסח למשיח – יש לומר:

אודות חודש ניסן וחג הפסח בכלל – איתא בגמרא2 "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל". ואף שר' אלעזר ס"ל ש"בתשרי עתידין להגאל", הרי במדרש3 הכריע וסתם ש"בניסן עתידין להגאל"4.

ובזה גופא יש מעלה מיוחדת באחרון של פסח – להיותו יו"ט שני של גלויות:

ובהקדמה – שעל פי המבואר בלקו"ת ד"ה להבין ענין יו"ט שני של גליות5 משמע שאין מעלה ביו"ט שני, כמובא שם6 מאמר המדרש7 "אמרה כנס"י בארץ ישראל הייתי שומר יום אחד, עכשיו שני ימים, סבורה הייתי לקבל שכר על שניהן, ואיני מקבלת אלא על יום אחד".

אמנם, ענין זה הוא רק בנוגע לקבלת שכר, אבל בנוגע לענין היו"ט עצמו, בודאי יש מעלה בכך שניתוסף יום שני של יו"ט. ובפרט בזמן הזה, שאנו בקיאין בחשבון קביעות החדשים, ומה שעושין יו"ט שני


1) שיחת יום אחרון של פסח תש"ב ס"ג (סה"ש תש"ב ס"ע 109) – נעתק ב"היום יום" – אחרון של פסח.

2) ר"ה יא, רע"א.

3) שמו"ר פט"ו, יא.

4) ראה סה"מ ה'ש"ת ע' 19. ועוד.

5) דרושי שמע"צ צא, ג ואילך.

6) צב, סע"ג.

7) שהש"ר פ"א, ו (ה).