בס"ד. שיחת יום א' פ' תצוה, ז' אדר ה'תשי"ג.

3

– לקבוצת תלמידי הישיבה, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. ידוע מ"ש באגה"ק1 ונתבאר בספר השיחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר2, שנוסף על החיוב דכל בנ"י בכללות התומ"צ, יש לכל אחד מצוה פרטית שבה צריך להיות "זהיר טפי"3, כיון שמצוה זו היא ה"שער"4 שדרכו עולים כל עניני העבודה מלמטה למעלה, ודרכו נמשכים כל ההמשכות מלמעלה למטה.

ונוסף על האמור ששייך לכאו"א מישראל, הן לתלמידים יושבי אוהל והן לבעלי עסקים – יש בזה עוד ענין השייך במיוחד לתלמידי הישיבה:

תלמידים שזיכו והביאו אותם ללמוד בישיבה, ובפרט ישיבה כזו שבה לומדים נגלה וחסידות ביחד, והנהלת הישיבה מספקת להם את כל צרכיהם הגשמיים והרוחניים – צריכים לידע שה"שער" דרכו עוברים כל עניניהם, הן עניני העליות מלמטה למעלה, והן עניני ההמשכות מלמעלה למטה בגשמיות ורוחניות, הוא – הנהלת הישיבה, אשר, המינוי שלהם הוא – ככל הענינים – בהשגחה פרטית, וכמארז"ל5 ש"אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי'", ועאכו"כ בנוגע להנהלה של ישיבה, ובפרט הנהלה שנתמנתה והיא באחריותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא ישראל בכלל ונשיא החסידים בפרט, הרי בודאי שדרכה עולים ונמשכים כל הענינים השייכים לתלמידי הישיבה.

ב. כלפי מה הדברים אמורים?

נמסר לי ע"י הנהלת הישיבה ע"ד חלישות בענין המשמעת, וברגש האחריות כלפי דרכי וסדרי הישיבה.

ובכן, מה שעבר עבר, ואין צועקין על העבר, אבל מכאן ולהבא צריכים לתקן את הדבר – לקבל את מרות ההנהלה באופן מוחלט,


1) ס"ז (קיב, א).

2) קיץ ה'ש"ת ע' 22. וראה גם סה"מ תש"ח ע' 240.

3) ראה שבת קיח, ב.

4) ראה זח"א ח, א.

5) ברכות נח, סע"א.