בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשי"ג

51

(הנחה בלתי מוגה)

החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה1, וידועה הקושיא2 הרי ראש השנה הוא בתשרי, שנקרא ראש ע"ש שכולל החיות דכללות השנה וממנו נחלק החיות לחדשים ואח"כ לימים (כמו שהראש כולל חיות כל הגוף וממנו נמשך החיות בכל האברים)3, וא"כ הרי תשרי הוא הראש, ואינו מובן מהו אומרו על ניסן החודש הזה לכם ראש חדשים (ויתרה מזה) ראשון גו' לחדשי השנה. וביותר אינו מובן ע"פ מ"ש במכילתא4 החודש הזה לכם אבל לא מנה בו אדה"ר, והיינו שקודם שנאמרה פרשת החודש הזה לכם הי' תשרי הראש, וא"כ יוקשה ביותר למה נשתנה להיות החודש הזה לכם ראש חדשים, שאצל ישראל (לכם) ניסן הוא הראש.

ב) וידוע הביאור בזה5, ע"פ מ"ש בעקידה6 שבשני אופני הנהגות אפשר להכיר אלקות. אופן א' הוא הכרת אלקות מהנהגה טבעית, כמ"ש7 שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ובפרטיות יותר, שהרי הנבראים הם מוגבלים, ובדבר המוגבל אי אפשר להיות חיות בלתי מוגבל, דהנה, אפילו כלים דאצילות שאיהו וגרמוהי חד8, מ"מ, להיותם בבחינת גבול, הנה גם האור והחיות שבהם הוא בבחינת גבול9, ומכ"ש בבי"ע, כדאיתא באגה"ק10 שבכלים דבי"ע גם האורות דבחינת נפש ורוח הם בבחינת נברא, ועאכו"כ בנוגע לשמים וארץ הגשמיים שהחיות שבהם הוא בבחינת גבול, ואי אפשר שיהי' בהם חיות בלתי מוגבל11. ומ"מ אנו


1) בא יב, ב.

2) ראה אוה"ת בראשית יח, סע"ב ואילך. ד"ה החודש הזה לכם תרט"ו (מאמרי אדמו"ר הצ"צ תרט"ו ע' ע). תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ע' קלא). תרס"ו (המשך תרס"ו ע' קנו). עת"ר (סה"מ עת"ר ע' רצה). תרע"ח (סה"מ תרע"ח ע' רכד).

3) ראה לקו"ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א ואילך. דרושי ר"ה נח, א ואילך. עט"ר שער ר"ה בתחילתו.

4) עה"פ.

5) בכל הבא לקמן – ראה ד"ה הנ"ל תרע"ח (סה"מ תרע"ח ע' רכד ואילך).

6) פ' בא עה"פ החודש גו' (שער לח).

7) ישעי' מ, כו.

8) תקו"ז בהקדמה (ג, ב).

9) ראה המשך תרס"ו ע' קצא.

10) ס"כ (קל, א).

11) ראה מו"נ בההקדמות לח"ב – הקדמה יב. הובא בהמשך תרס"ו שם.