בס"ד. שיחת ש"פ ויק"פ, פ' החודש, מבה"ח ניסן ה'תשי"ג.

60

בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה החודש הזה לכם ראש חדשים.

***

ב. איתא בגמרא1 "באחד בניסן ראש השנה לחדשים . . מנלן דכתיב2 החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". כלומר: אע"פ שהתחלת השנה היא מחודש תשרי, מ"מ, מנין החדשים מתחיל מחודש ניסן.

אמנם, בהענין ד"ראש השנה לחדשים" אין נפק"מ בנוגע למנין השנים3.

אך ישנו עוד ענין באחד בניסן שנוגע למנין השנים – כדאיתא במשנה4 "באחד בניסן ראש השנה למלכים", "רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך . . וקבעו חכמים אחד בניסן לתחלת שנתו, ואפילו עמד בשבט או באדר, כלתה שנתו משהגיע ניסן, ויתחילו למנות לו שנה שני'"5.

ועוד זאת, ש"באחד בניסן ראש השנה לרגלים", "נפקא מינה לנודר למיקם עלי' בבל תאחר", שאינו עובר בבל תאחר עד שיעברו עליו ג' רגלים כסדרן, וחג המצות תחילה6.

וצריך להבין: מהי השייכות של "רגלים" ו"מלכים" לחודש ניסן דוקא, שלכן נקבע אחד בניסן להיות ראש השנה למלכים ולרגלים, אע"פ שהתחלת השנה היא מחודש תשרי?

ג. ויש לבאר תחילה כללות הענין ד"רגלים":


1) ר"ה ז, א.

2) בא יב, ב.

3) ברשימת ההנחה יש שקו"ט בדברי הרשב"א בענין זה*, אבל תוכן הדברים אינו ברור (המו"ל).

4) ר"ה בתחילתה.

5) פרש"י שם.

6) שם ד, א ובפרש"י.

*) כנראה הכוונה לחידושי הרשב"א לר"ה שם: "לא ידענא למאי הלכתא. וי"ל דנפקא מינה לידע החגים שכתוב בהן בראשון, בחדש השלישי, ובחדש השביעי כו'".