בס"ד. יום ב' פ' צו, ז' ניסן ה'תשי"ג.

66

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")* –

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"ראשית הגז"1, ואח"כ אמר:

בעמדנו בסמיכות לחג הפסח, מודגשת ביותר מעלתם של "עוללים ויונקים" – "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"2 – כמסופר במדרשי חז"ל3 שבעת קריעת ים סוף "הם (ה"עוללים ויונקים") הכירוהו תחלה".

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:) ויה"ר שכן תהי' לנו בגאולה האמיתית והשלימה ש"בניסן עתידין להגאל"4 – ש"הם", ה"עוללים ויונקים", "יכירוהו תחלה".

**********


*) אצל בנו של הרה"ת ר' אברהם מאיר הכהן זרחי.

1) ראה סידור מהרי"ד ח"א קסט, ב (הובא באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח"ה ע' כב). וראה גם מכתב ו' אייר שנה זו (אגרות-קודש ח"ז ס"ע רלה).

2) תהלים ח, ג.

3) סוטה יא, ב. שמו"ר פ"א, יב.

4) ר"ה יא, רע"א. שמו"ר פט"ו, יא.