בס"ד. ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב*, ה'תשי"ג

76

(הנחה בלתי מוגה)

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים גו' ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם גו' ואלה מסעיהם למוצאיהם1. וידוע הדיוקים2 שבזה, שאומר אלה מסעי, שהוא לשון רבים, ומסיים אשר יצאו מארץ מצרים אשר מארמ"צ, הוא רק יציאה ונסיעה הראשונה. גם אינו מובן אומרו ויכתוב משה, שהרי כל התורה כולה כתבה משה רבינו, ומה משמיענו בזה. גם מהו הכפל דמוצאיהם למסעיהם ומסעיהם למוצאיהם, והיפך הסדר מרישא לסיפא. ובכללות הדברים צריך להבין, מה נוגע הספור והידיעה דסדר המסעות, ואף דבשביל דור ההוא מפרש במדרש3 משל למלך ובנו שהלכו כו' כשחזרו היו מונין כל המסעות והמאורעות שבהם, אבל הרי התורה היא נצחית, וע"כ אשר ספור זה נוגע בכל הזמנים ובכל המקומות.

ב) ולהבין כ"ז צריך להקדים תחילה ביאור בקשת כנסת ישראל זכור הוי' מה הי' לנו הביטה וראה את חרפתינו4, ופירש הבעש"ט5 געדענק ג-ט וואָס עס איז געוואָרען פון אונזער מ"ה שבנשמה, קוק זיך צו און מאַך אונז זעענדיק אונזער אייגענע שאַנדע, דזהו בקשת כנסת ישראל מהקב"ה. וכמו כן יש בקשת זכירה מהקב"ה לישראל, וכדאיתא בזהר ר"פ בחוקותי ע"פ זה שהבקשה מלמעלה6 מכנסת ישראל


*) "המאמר שנאמר בש"פ מטות מסעי, ש"ק מברכים חדש מנחם אב . . הוא המאמר זכור הוי' עטר"ת [סה"מ עטר"ת ע' תקנד ואילך] . . עם איזה שינויים, ובהוספת התחלה וסיום"*.

התחלת וסיום המאמר – הוגהו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

1) מסעי לג, א.

2) ראה לקו"ת מסעי (פח, ג. צא, א).

3) במדב"ר פכ"ג, ג. תנחומא שם – הובא בפרש"י.

4) איכה ה, א.

5) ס' המאמרים אידיש ע' ריב.

6) עד כאן הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.

*) לשון ה"פתח דבר" למאמר ד"ה זכור הוי' עטר"ת שי"ל בקונטרס בפ"ע (קה"ת – ה' מנחם אב תשי"ג), בתוספת איזה מ"מ והערות מכ"ק אדמו"ר שליט"א (חלקם נעתקו לקמן). הקונטרס נשלח ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א לכו"כ. וראה מכתב ז' מנחם-אב שנה זו (אגרות-קודש ח"ז ע' שלג): "מצו"פ קונטרס המדבר ג"כ בענין זכרון הן זה שהקב"ה מבקש מישראל והן שישראל מבקשים מהקב"ה וכמבואר בפנים" וראה גם אגרות-קודש שם ע' שלב. שלח. שמ. שמז. ועוד.