82

והבטה הוא בריחוק, כמ"ש56 הבט משמים וראה, ולכן, ענין הראי' שבקירוב אי אפשר להיות בזמן הגלות, ולזה אנו מבקשים הביטה, שזהו הגילוי שבבחי' מקיף, ועם היותו בבחי' מקיף, הרי זה פועל גם בפנימיות, ובפרט בנוגע לפעולה על הקליפות, דאור מקיף מסמא עיני החיצונים57.

ה) וביאור הענין, דהנה, כשם שיש בחי' מ"ה בקדושה כמו"כ יש בחי' מ"ה בלעו"ז, והוא ענין ופלגשו ושמה ראומה58, ראו מ"ה59. והענין בזה, דהנה, האפשרות לענינים דלעו"ז היא מפני שיש להם נתינת מקום בקדושה, וכמו שרואים בעבודה בנפש, דכאשר עובד עבודתו בביטול, אבל באופן שמרגיש את הביטול, הרי זה נתינת מקום שיבוא מזה לבחי' ישות, והיינו, שתחילה יהי' הביטול באופן של ישות, שזהו"ע קליפת ראומה, ראו מ"ה, ואח"כ יבוא לישות לגמרי, שהוא רע גמור. וכמו"כ הוא גם בהשתלשלות העולמות, דע"י קליפת ראו מה שהיא כנגד עולם האצילות, הנה בריבוי השתלשלות מסתעף מזה רע גמור, בחי' מ"ה דלעו"ז. ועז"נ60 שופך61 דם האדם באדם, דאדם בגימטריא מ"ה, הנה ע"י העוונות הוא שופך דם האדם דקדושה, בחי' מ"ה דקדושה, באדם בליעל, שהוא בחי' מ"ה דלעו"ז. והענין בזה, דהנה, רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת הם כנגד רמ"ח אברים ושס"ה גידים62, דענין האברים הוא שהם ממשיכים את החיות, ומגבילים את החיות שלא יומשך לחוץ, וכאשר חותכים את האבר אזי נמשך החיות לחוץ, ועד"ז בנוגע לגידים שעל ידם הוא הילוך הדם, וכמו"כ כשעובר על מ"ע או על מל"ת אזי גורם שנמשך החיות והדם דקדושה לחוץ. וזהו מ"ש63 ונוקב שם הוי', דהנה כל המצוות תלוים בשם הוי'64, וכשחטא ופגם והעביר את הדרך עי"ז שעובר על א' ממצוות הוי', הרי הוא נוקב את שם הוי', ועי"ז שופך דם האדם דקדושה באדם בליעל. וזהו ג"כ מה שאמרו רז"ל65 גידר טיטוס את הפרוכת ויצא ממנו דם, והיינו, שהראו לו איך אפשר להיות ענין החורבן,


56) תהלים פ, טו.

57) ראה תו"א מקץ לד, א. לקו"ת קרח נג, ד. ובכ"מ.

58) וירא כב, כד.

59) ראה לקו"ת ויקרא (מג, א. כג, ד). ויל"ע בל"ת להאריז"ל ס"פ וירא (הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א לד"ה זכור הנ"ל).

60) נח ט, ו.

61) ראה בכ"ז לקו"ת במדבר (יג, ג. יד, ג). רשימות איכה ע' מח*

62) ראה זח"א קע, ב.

63) אמור כד, טז.

64) ראה תקו"ז תכ"ט (עג, א). ת"ע (קלא, ב). טעמי המצות להאריז"ל בלקו"ת פ' בראשית.

65) גיטין נו, ב. וראה אוה"ת ואתחנן וסה"מ תרכ"ט שם.

*) אוה"ת ואתחנן ע' רמו ואילך. סה"מ תרכ"ט ס"ע רצ ואילך.