בס"ד. ר"ד*, תמוז ה'תשי"ג.

100

– לפני הנשים מוואסטער, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

א. מהתפקידים המיוחדים שהתורה מדגישה במדה חזקה, הוא, עבודת הפעולה וההשפעה על הזולת, כלומר, להחדיר בקרב יהודי נוסף רגש של קירוב אל התורה, לנטוע בתוכו אהבה וחיבה אל היהדות, כך, שהתמסרותו אל ציוויי והוראות התורה תהי' חדורה חשק והתלהבות.

אף על פי אשר תפקיד האמור מוטל הוא על כל בני ובנות ישראל – האנשים והנשים – בשווה, מכל מקום, נמסר לנשי ישראל חלק גדול יותר באחריות זו, כי מכיון שבעצם טבען חוננו הן עם תכונת האהדה והחמלה, הרי הן מוכשרות יותר לבצע ולהגשים את התפקיד של קירוב בני ובנות ישראל אל התורה ומצוותי'.

ב. ובפרטיות יותר:

הפעולה וההשפעה על הזולת ליישר ולהיטיב את הנהגתו – יכולה להיות באחת משתי דרכים1: אם ע"י אמצעים תקיפים או מתוך אמצעים מתונים ועדינים; אם באמצעות תוכחות והאשמות תמידיות, או ע"י דיבורים רכים ונוחים. נתיב התורה – היא דרך השלום והקירוב דוקא, כפי שכתוב2 "דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום".

זאת ועוד:

מכיון שהקב"ה הוא טוב, רצונו וחפצו אשר גם אלו העושים את עבודתו – יקיימו את תפקידם מתוך עדינות וחסד. אי לכך, בהכרח שכאשר מישהו ממלא את התפקיד של קירוב בנ"י לדרך התורה והמצוות – יעשה זה מתוך תנועה של אהבה וקירוב, אשר ע"י זה, מילוי הוראות התורה ע"י המקורב נעשה מתוך שמחה וטוב-לב.


*) נערכה ע"פ רשימה שבה תורגמו דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מאידית לאנגלית*. בראש הרשימה צויין "תמוז", וכ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף בגוכתי"ק: "תשי"ג. ר"ד לפני הנשים מוואסטער" (המו"ל).

1) ראה גם סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 433 ואילך. וש"נ.

2) משלי ג, יז. וראה רמב"ם הל' חנוכה בסופן.

*) ראה לקמן הערה 4.