124

והנה, הסיבה להשבתת המזיקים ("לא ירעו ולא ישחיתו"130) היא – (כסיום והמשך הכתוב) "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ומזה מובן שעכשיו צריכה להיות הדגשה מיוחדת בנוגע ללימוד החסידות – לימוד הענינים דיחודא תתאה ויחודא עילאה, ועד להענין ד"אין עוד" שלמעלה משניהם (כנ"ל ס"ט), שעי"ז נעשה המעמד ומצב ד"כמים לים מכסים": "ים" – הוא ים החכמה, חכמה תתאה וחכמה עילאה, ו"כמים לים גו'" – הוא למעלה גם מחכמה עילאה131, ובאופן ד"מכסים", בדוגמת דגים שבים שכל מציאותם היא מי הים, ומיד שפורשין כו'132, היינו, שנרגש אצלם הביטול לאלקות.

ועי"ז נעשה הענין דהשבתת המזיקין, שאפילו בג' קליפות הטמאות נעשה המעמד ומצב ד"לא ירעו ולא ישחיתו".

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן (עוה"פ) "אני מאמין"].

***

כה. איתא בדרושי אדמו"ר מהר"ש133 בענין מ"ש בזהר134 בפירוש "ועמך כולם צדיקים"135, "מאן דאתגזר אקרי צדיק", שעפ"ז, גם "מ"ש לא יתן לעולם מוט לצדיק136, זהו לכל ישראל שנקראים צדיקים בגין דאתגזרון כו'", "ולפי זה צריך להבין הלא אנו רואים שהרבה מישראל דחוקים מאד בפרנסה . . למה אינו נמשך השפעה לישראל לפרנס כאו"א בשפע"? – "אך יש לומר דבאמת לא יתן לעולם מוט לצדיק קאי על כל ישראל כנ"ל, ומפני מה הוא הדוחק לפרנסה מאד, להיות כי הבטחון הוא אינו כדבעי למהוי . . כשאינו בוטח כדבעי . . מפסיק השפע בפרנסה [והוא כמשל סגירת ברז השפעה ("פאַדרייען דעם קראַן")], ואם הי' בוטח בהשי"ת . . הי' משתכר ביותר הרבה והי' מתקיים בו הפסוק השלך כו'".

וכן הוא גם בנוגע להמשכת ההשפעות ע"י הרבי137:

ובהקדם מה שאמרתי כבר לא' (לפני שנתיים), אשר מה שרוצים


130) ישעי' יא, ט.

131) ראה לקו"ת ואתחנן ה, ד. אוה"ת נ"ך עה"פ (ע' קצא).

132) ראה ברכות סא, ב. ע"ז ג, ב.

133) סה"מ תרכ"ו ע' קסח-קע.

134) ח"ב כג, א. וראה גם זח"א צג, רע"א. צה, רע"ב.

135) ישעי' ס, כא.

136) תהלים נה, כג.

137) ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ב ע' 184 ואילך.