125

לראות רואים: כאשר מפרשים את ענין ההסתלקות כפשוטו, ורוצים לראות את גודל העילוי של הרבי, שג"ע התחתון אינו די, וגם ג"ע העליון אינו די; רקיע השביעי הוא אמנם נעלה ביותר, אבל מדריגתו של הרבי הוא נעלית עוד יותר – הרי כיון שהקב"ה הוא עצם הטוב, וטבע הטוב להיטיב138, ממלא הקב"ה את רצונו ומראה לו את העילוי של הרבי, שהרבי הוא למעלה מרקיע השביעי, והוא, נמצא למטה...

אבל כאשר מפרשים את ענין ההסתלקות כפי שהרבי מבאר במאמר ד"ה באתי לגני שהוציא-לאור ליום היאָרצייט139, שהסתלקות הוא גילוי האור שבבחי' רוממות, היינו, שעם היותו ענין של רוממות הרי זה נמשך למטה, וכמבואר באגה"ק140 מאמר הזהר141 "צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי" – אזי מראים לו מלמעלה כיצד "אשתכח" בעולם למטה, ורואה בעיני בשר את ההשפעות שנמשכים ע"י הרבי.

ובלשון כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע אל בנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שקראו בשמו ואמר: "מיר וועלן גאַנץ זיין ניט נאָר מיט אונזער עצם נאָר אויך מיט אונזער התפשטות" (אנו נהי' שלימים לא רק עם העצם שלנו, אלא גם עם ההתפשטות שלנו)142.

והיינו, שההשפעות של הרבי הם לא רק בהיותו נשמה בגוף, כאשר ראו אותו בעיני בשר, אלא גם לאחר ההסתלקות, כאשר לא רואים אותו בעיני בשר,

– ואדרבה, לאחר ההסתלקות ההשפעה היא באופן נעלה יותר, כיון שבטלים ההגבלות שמצד הגוף –

לא רק בחצי כדור העליון, אלא גם בחצי כדור התחתון, כידוע פתגם אדמו"ר הזקן (שנתבאר בארוכה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר143) שבחצי כדור התחתון לא הי' מתן-תורה,

ולא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות.

כו. ובפרטיות יותר:

כשמדובר אודות מוסד של הרבי – צריכה להיות ההנהגה באופן


138) ראה בהנסמן בלקו"ש חכ"ד ע' 334 בהערה (ד"ה מספרי הח"ן).

139) סה"מ ה'שי"ת ע' 112 ובהערה.

140) ביאור לסכ"ז (קמו, ב).

141) ח"ג עא, ב.

142) ראה סה"ש תורת שלום ע' 246 ואילך.

143) אגרות-קודש שלו ח"ב ע' תצב ואילך. וש"נ.