168

וזהו תוכן ענין הקללות – שיהי' איבוד וכליון בחי' הרע, ע"י התגברות הקדושה.

וזהו גם מ"ש82 "הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה" – "הגר אשר בקרבך היא השכינה . . אשר בלב כאו"א מישראל אשר היא בבחי' גלות בתוך הגוף, ונקראת בשם גר שהיא בארץ לא לו שהוא ניצוץ אלקות המחי' את נפשו . . יעלה עליך מעלה מעלה, שיהא בבחי' עילוי רב ועצום . . שאז, ואתה, דהיינו מה שהוא אתה שהוא בחי' הגוף וחיצונים, תרד מטה מטה. וכן כל ענין הקללות הם על החיצונים המונעים להעבירם ולהכריתם"83.

יח. וממשיך לבאר84 פרטי הענינים שבקללות על בחי' הרע, ולדוגמא:

"והיו שמיך אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל"85: "ידוע . . כמו שיש בסטרא דקדושה בחי' אור פנימי ובחי' אור מקיף, כך יש בהסט"א בחי' אור פנימי ואור מקיף. ועל זה אמר דהקללה תתפשט בחיצונים בין בבחי' אור פנימי שלהם המקבל להם השפע, בין בבחי' אור מקיף שלהם המביא להם השפע מסטרא דקדושה כו'. וזהו והיו שמיך, שהן בחי' אורות מקיפים, אשר על ראשך, להשפיע להם מוחין תמיד – נחושת, כמו הנחושת שהוא חם ויבש, היפך טבע המים שהוא קר ולח, וזה מורה על בחי' העדר השפע מן המשפיע הנקרא שמיך, שזהו היפך מטר השמים . . והארץ אשר תחתיך, בחי' אור פנימי, מקבל, לא יוכל לקבל מפני קושי שמתקשה כברזל הקשה וכו'".

"אשה תארש ואיש אחר ישכבנה בית תבנה ולא תשב בו גו'"86: "יש בחי' אירוסין ונישואין בקליפה . . כאשר נתפסה איזה ניצוץ אלקי בידי החיצונים . . בתחלה מארסין אותה בבחי' המקיפים לבלבלה במחשבות זרות, ואח"כ מתייחדים אותה בבחי' נישואין ממש לגמור העבירה בפו"מ . . וזהו שקלל לרע דנוגה, שגם אם יארס ניצוץ מניצוצים הטובים בבחי' המקיפים . . לא יבוא עמה לידי היחוד בהמשכת אור פנימי הנקרא נישואין . . כי איש אחר ישגלנה, מפני שהכל יצאו ממנו גם אחר שתופס בניצוצים הטובים בבחי' מקיפים, ויצאו ויעלה ויתייחד למעלה ביחו"ע האלקי [שזהו"ע איש אחר, דקאי על "ה' איש מלחמה"87]


82) פרשתנו כח, מג.

83) לקו"ת בחוקותי מט, א.

84) אוה"ת שם ע' תתרצז ואילך.

85) שם, כג.

86) שם, ל.

87) בשלח טו, ג.