בס"ד. יום ג' פ' נצבים-וילך, כ"א אלול, ה'תשי"ג.

174

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")* –

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"ראשית הגז"1, ולאחר שבירך את הילד, הוסיף ואמר:

עומדים אנו בשבוע דפרשת נצבים – "אתם נצבים היום כולכם וגו'"2.

יתן השי"ת שיהי' הענין ד"אתם נצבים", קיימים ועומדים, והיינו, שזוכים בדין3, בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בתוך כלל ישראל.

**********


*) אצל בנו של הרה"ת ר' יוסף הלוי וויינבערג.

1) ראה סידור מהרי"ד ח"א קסט, ב (הובא באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ה ע' כב). וראה גם מכתב ו' אייר שנה זו (אגרות-קודש ח"ז ס"ע רלה).

2) ר"פ נצבים.

3) ראה "היום יום" – כ"ה אלול.