בס"ד. י"ב תמוז, ה'תשי"ג

21

(הנחה בלתי מוגה)

למען דעת כל עמי הארץ כי הוי' הוא האלקים אין עוד1. הנה הפירוש הפשוט בפסוק זה2 הוא בהמשך למ"ש בפסוקים שלפניו: יהי3 הוי' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו, וכמ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר4 שהו"ע זכות אבות, שעל זה אמרו חז"ל5 זכות אבות לא תמה, וממשיך בכתוב6 ויהיו דברי אלה גו' לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, ופירש רש"י לתבוע עלבונם מיד האויב. ועל זה ממשיך ומסיים למען דעת גו', היינו, שעי"ז יכירו כל עמי הארץ, אפילו אומות העולם, אשר הוי' הוא האלקים, ומלבדו אין שום דבר. אמנם, פנימיות פירוש כתוב זה (למען דעת כל עמי הארץ כי הוי' הוא האלקים) הוא ע"ד מש"נ7 וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלקים, שעל זה איתא בזהר8 שאחת המצוות הראשונות שנצטוו ישראל היא לידע שהוי' ואלקים כולא חד, ומזה מובן גם בנוגע לפירוש הכתוב למען דעת כל עמי הארץ כי הוי' הוא האלקים, שבזה נכללת גם הידיעה אשר כל הענינים שבשם הוי' וכל הענינים שבשם אלקים הם כולא חד. וצריך להבין9, מה שייך ענין זה לאומות העולם, ואיך שייך שאצל אומות העולם תהי' הידיעה שהוי' ואלקים כולא חד, ובפרט הידיעה דאין עוד, שהו"ע נעלה יותר מהוי' הוא האלקים, שנפעל רק לאחרי זמן ארוך ע"י משה, כדאיתא במדרש10 משה שמו אף בחללו של עולם, שנאמר7 כי הוי' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, מהו אין עוד, אפילו בחללו של עולם. ואיך נאמר כאן למען דעת כל עמי הארץ גו', שגם אומות העולם יבואו


1) מלכים א ח, ס.

2) ראה גם רד"ק ומצו"ד עה"פ.

3) פסוק נז.

4) ראה שיחת ג' תמוז תרפ"ז – סה"ש תרפ"ז ע' 169. וש"נ. וראה גם סה"מ תרפ"ה ע' שכא ואילך.

5) ויק"ר פל"ו, ו. וראה הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בסה"מ תש"ח ע' 192. וש"נ.

6) פסוק נט.

7) ואתחנן ד, לט.

8) ראה זהר ח"ב כה, א. ח"א יב, א. וראה סהמ"צ להצ"צ מצות אחדות ה' בתחילתה (דרמ"צ ס, א).

9) ראה רד"ה למען דעת תרס"ט (סה"מ תרס"ט ע' לח [נזכר לקמן בשיחות סכ"ג]). וראה גם רד"ה זה העת"ר (המשך תער"ב ח"ב ע' תרפ). תר"ץ (סה"מ קונטרסים ח"א פב, ב).

10) דב"ר פ"ב, כח.