56

גילוי אור המקיף ע"י הצמצום וההתלבשות באור פנימי, משא"כ במשיח, שיהי' גילוי אור המקיף (לא ע"י הצמצום וההתלבשות באור פנימי, אלא) כמו שהוא מצד עצמו.

וכיון ששרש הגילוי דמשיח הוא מבחי' שלמעלה מהגבלה, אזי גם ההמשכה למטה בעולם היא באופן של אחדות והעדר ההתחלקות – שלכן תהי' הפעולה דמשיח באופן ש"יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר97 כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד"98, וכמ"ש99 "והי' ה' למלך על כל הארץ גו' ה' אחד ושמו אחד" (דלא כבזמן משה רבינו שהיו בעולם עובדי ע"ז).

וכמו כן תהי' האחדות והעדר ההתחלקות בנוגע לבנ"י – שלא יהיו חילוקי דרגות במשפיעים, כיון שמשיח ישפיע וילמד תורה לכל ישראל, אפילו להאבות100, שזוהי ההשפעה שיקבלו ממשיח בתור "מלך", בבחי' מקיף, שלכן גם הלימוד יהי' באופן שלמעלה מהבנה והשגה – באופן של ראי'101 (ועד להדרגא היותר נעלית בראי'), היינו, שיראה ויגלה את המהות דאלקות לכל ישראל, בלי שום חילוקי מדריגות (אלא שנוסף לזה תהי' גם השפעה באופן של אור פנימי שמצדו יש התחלקות, שזהו שמשיח יהי' לא רק "מלך", אלא גם "רב"102).

כד. ומצד ענין האחדות והעדר ההתחלקות שיהי' בביאת המשיח103 נעשה כן גם בזמן ההכנה לימות המשיח – כפי שרואים בתקופה האחרונה שהעולם כולו הולך ופונה יותר לכיוון של אחדות, כפי שהדבר מתבטא הן בענינים רוחניים והן בענינים גשמיים.

וזהו גם מה שרואים בנוגע לתורת החסידות – שאף שבדורות מקדם היו כאלה שיצאו בתוקף נגד תורת החסידות, הנה בדורותינו אלה בטלה לגמרי ההתנגדות לתורת החסידות אצל כל בנ"י שמקיימים תומ"צ. החילוק הוא רק שיש שלומדים יותר ויש שלומדים פחות, ויש שלעת-עתה מתעצלים ללמוד; יש מי שסבור שהוא כבר ראוי ללמוד חסידות, ויש מי שסבור שעדיין זקוק הוא לקצת הכנה; אבל כבר ישנה האחדות שהכל מודים שתורת החסידות היא חלק מהתורה, ובמילא, חל על זה פס"ד


97) צפני' ג, ט.

98) רמב"ם הל' מלכים ספי"א.

99) זכרי' יד, ט.

100) שער האמונה פנ"ו. וראה לקו"ת צו יז, א. ובכ"מ.

101) לקו"ת שם, ב. שער האמונה פנ"ט-ס.

102) סהמ"צ להצ"צ מצות מינוי מלך פ"ג.

103) בענין זה נזכר פס"ד הרמב"ם בהל' מלכים. – וכנראה הכוונה לסוף הל' מלכים: "באותו הזמן לא יהי' שם כו' לא מלחמה ולא קנאה ותחרות כו'".