לד חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 4 במרץ 1826 [ז' אד"ש תקפ"ו]

מענה למס' 1821

4 למרץ 1826

מס' 1067, וויטעבסק

לממשל פלך מוהילוב

אחרי ההצעה שלי מ22- בפברואר העבר שניתנה לממשל זה, שלח אלי מפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש דו"ח חדש מס' 66, ובו מספר, אשר השוטר הנשלח על ידי בית משפט השלום עם שאלות להרב היהודי בערקע שניאור הודיע בחזרתו, שאיבד את התשובות שקיבל מהרב, בדרך מעיירה ליובאוויטש לבאבינאוויטש.

בעקבות זאת שלח בית משפט השלום באותו יום דרישה אחרת על ידי ראטמאן וועלקא וואלטשענקא, אשר אחר שקיבל את התשובות מהרב הציגו לבית משפט השלום בתאריך 10.

בית משפט השלום הגיע למסקנה שיש לקבל עדות בשבועה של הקהלות הנמצאים תחת פיקוח בית משפט השלום בארשא וקאפוסט, ושל החסידים בשקלאוו, האם באמת כתבו בשנת 13 לקרעמענטשוג להרב שניאור שיבוא אליהם למלאות מקום אביו בתור רב, והבטיחו כי הם ישלימו את ההפסדים ברכושו שנגרמו בעקבות השמדת נכסיו בידי האויב, צבא צרפת, ומקבלים על עצמם לפרנס אותו יחד עם כל משפחתו.

את ההחלטה הזאת הודיע לבית משפט השלום של העיירות הנ"ל ולבית המשפט התחתון של מוהילוב. את החלטתו קיים ב12- לחודש, וב19- לחודש הזה דיווח על כך לממשל פלך מוהילוב.

את השוטר שלו הוכיח, וצוה עליו שישתדל למצוא את המעטפה שנאבדה לו. הוא עוד לא חזר.

מפקח בית המשפט הודיע למחוזי ארשא קאפוסט ומוהילוב שיש למלאות בזריזות את הדרישות הנ"ל.

בעקבות זאת מציע אני לממשל הפלך לשים לב על הדבר זה שנעשה ע"י בית משפט השלום של באבינאוויטש, שבמקום להביא לרב שניאור לחקירה שלחו אליו שאלות ע"י שוטר שלהם, והוא איבד את המענה שקיבל ממנו, ולהטיל עונש כחוק על האשמים בדבר.

גם לצוות לעיריות של אורשא וקאפוסט ולבית המשפט התחתון של מוהילוב, למלאות בזריזות את דרישת בית משפט השלום בבאבינאוויטש, וחובתם לברר את נושא התיק של הרב שניאור בזריזות הכי גדולה.

יחד עם זאת יש לדאוג למצוא מזכיר לאותו בית משפט השלום לפי הצעתי ב22- בפברואר שעבר.