מו בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי זיכוי סופי של רבינו 9 בפברואר 1827 [כ"ד שבט תקפ"ז]

במכתב הזה מספרים שופטי בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי על פסק הדין שנתנו לזכות את רבינו. אמנם פסק הדין עצמו, יחד עם הנימוקים שנכתבו בו, עדיין לא הגיעו לידינו.

במסמך נא, בערעור המושל חאוואנסקי לפני הסינט העליון, מעתיק קטעים מתוך פסק הדין של בית המשפט העליון במוהילוב, והנימוקים אשר בו. אמנם פסק הדין בשלימותו עדיין לא הגיע לידינו.

לקמן מסמך מח מסופר שאת פסק הדין הזה נתנו ב29- בנובמבר 1826 (י"א כסלו תקפ"ז), ואשר פסק הדין אושר ע"י התובע הכללי ב1- בפברואר 1827 (ט"ז שבט תקפ"ז), ובמכתב שלפנינו מספרים השופטים לחאוואנסקי שפסק הדין ניתן כבר.

במכתבים הבאים מבקש חאוואנסקי שישלחו את כל התיק לעיון, הם שלחו לו את התיק יחד עם סקירת השתלשלות החקירות והמשפט, אבל התיק עצמו, שכולל בודאי גם את פסק-הדין והנימוקים, לא נמצא לעת עתה.

אפשר שהתיק עצמו, כולל פסק הדין, נשלח יחד עם הערעור, אל הסינט העליון בפטרבורג (כך נראה במסמך נא) ואולי הוא עדיין שמור שם.

מס' 899

אל הוד מעלתו גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא גנרל ליוטננט סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח בית המשפט העליון מחלקה ראשונה

פס"ד שיצא מאתנו במחלקה הזאת אודות התיק, שכאילו היה אוסף כספים בלתי חוקי ע"י הרב בערקע שניאור מליובאוויטש מבני סייעתו, והרינו מציגים אותו בכבוד לאישור הוד מעלתו, בצירוף הדו"ח.

לא היתה בזה התנגדות של התובע הכללי של הפלך, והאדון בערקע שניאור נשאר בחירותו92.

פעליקס מארזשעווסקי, שופט ראשי

פארפירי קארפילאוויטש, יועץ

מאטוויי דעקטערעוו, שופט

יעמעלא מאלאחאווסקי, סופר

מס' 267

9 בפברואר 1827


92) להלן במסמך נא, בערעור המושל חאוואנסקי לפני הסינט העליון, מעתיק קטעים מתוך פסק הדין של בית המשפט העליון במוהילוב, והנימוקים אשר בו. אמנם פסק הדין בשלימותו עדיין לא הגיע לידינו.