לא מ"מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה 12 בפברואר 1826 [י"ז אד"ר תקפ"ו]

 [נתקבל]
17 בפבואר 1826
מס' 1519

אל הוד מעלתו אדון גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא וקאוואלער

מאת ממלא מקום מפקח בית המשפט המחוזי

מס' 3

12 בפברואר 1826

דו"ח

הוד מעלתו בנסיעתו דרך באבינאוויטש ביקש לצוות עלי, לעיין בתיק שהגיע לבית משפט השלום בבאבינאוויטש, אודות הרב שניאור מליובאוויטש, בתור ממלא מקום מפקח בית המשפט המחוזי, כדי להחליט בו במהירות לפי החוק.

הנני מבצע בנאמנות את צו הוד מעלתו, אשר מחמת העדר מפקח בית המשפט המחוזי, אבקר בתכיפות בבית משפט השלום, ואזרז להשלים את בירור התיק בצורה דחופה בלי עיכוב.

מצאתי שהתיק הגיע לבית משפט השלום ב23- לדצמבר לשנה שעברה 1825, ב13- לחודש העבר מצאו פקידי בית משפט השלום שהנושא עדיין לא התברר כל צרכו.

כיון שהרב שניאור חולה הוחלט לשלוח אליו חוקר, וכן לשלוח דרישה ע"י שליח אל כל הקהלות היהודיות. קיימתי החלטה זו בסדר האמור ב16- בינואר.

אח"כ נשלחו התשובות בחזרה אל בית משפט השלום. אמנם איני יודע איך זה קרה, אשר תשובת הרב נאבדו בדרך.

כשדווח אל בית משפט השלום ב8- לפברואר אודות מה שקרה, הנה כדי לקבל במהירות את התשובה, נשלח שוב אחד מהחברים שלו, אשר הביא אתו את התשובות ב10- לפברואר.

אחרי העיון בהם מצא בית משפט השלום צורך, לקבל עדויות בשבועה:

אם זה אמת אשר יהודי קאפוסט וארשא ושקלאוו כתבו בשנת 13 לקרעמענטשוג להרב שניאור שיבוא אליהם למלאות מקום אביו בתור רב, והבטיחו כי הם ישלימו את ההפסדים ברכושו שנגרמו בעקבות השמדת נכסיו בידי האויב, צבא צרפת, ומקבלים על עצמם לפרנס אותו יחד עם כל משפחתו. אם הי' ע"ז הסכמה שלהם בתחלה או שהתחייבו לתת לו שכר מיוחד, סכום מסוים כל שנה. ואם לא הי' אוסף כספים זה מדאי קשה עליהם.

ב12- בפברואר זה הודיעו זאת לעירות ארשא וקאפוסט ולבית המשפט התחתון של מוהילוב, ודרשו מהם לגבות עדויות אלו מכל המקומות שתחת פיקוחם. אבל התשובה עדיין לא הגיע.

רואה אני את נכונות הפקודה הזאת של בית משפט השלום.

ממהר אני לדווח להוד מעלתו בכבוד ולהודיע, שכשיגיעו הידיעות הדרושות בהקדם, מכל המקומות של בית המשפט הנקובים למעלה, אראה חובה לעצמי לפעול בזה לפי מעמד מפקח בית המשפט המחוזי, ולראות מה צריך להעשות ועם מי צריך להתקשר.

ממלא מקום מפקח בית המשפט, המזכיר: דאבראוואלסקי