לג מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה בארשא קאפוסט ומוהילוב 24 בפברואר 1826 [כ"ט אד"ר תקפ"ו]

 [נתקבל]
2 במרץ 1826
מס' 1821

מפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש

מס' 66

24 בפברואר 1826

אל הוד מעלתו אדון גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא וקאוואלער

דו"ח

אודות הדרך הבלתי חוקית שניהל בית משפט השלום המקומי את התיק של הנידון הרב בערקע שניאור מליובאווטש, כבר דיווחתי להוד מעלתו ב27-87 לינואר שעבר.

אח"כ ראיתי כי ב8- בפברואר זה חזר השוטר שנשלח ע"י בית משפט השלום עם שאלות לרב ולקהלות יהודיות, ובחזרתו הודיע שאת התשובות שקיבל מהרב איבד בדרך מליובאוויטש לבאבינאוויטש.

לפי דבריו שלח בית משפט השלום באותו יום דרישה אחרת על ידי ראטמאן וועלקא וואלטשענקא, אשר אחר שקיבל את התשובות מהרב הציגו לבית משפט השלום בתאריך 10.

אחרי שראה בית משפט השלום את התשובות, הגיע למסקנה שיש לקבל עדות בשבועה של הקהלות הרחוקים, הנמצאים תחת פיקוח בית משפט השלום בארשא וקאפוסט, ושל החסידים בשקלאוו, האם באמת כתבו בשנת 13 לקרעמענטשוג להרב שניאור שיבוא אליהם למלאות מקום אביו בתור רב, והבטיחו כי הם ישלימו את ההפסדים ברכושו שנגרמו בעקבות השמדת נכסיו בידי האויב, צבא צרפת, ומקבלים על עצמם לפרנס אותו יחד עם כל משפחתו.

את ההחלטה הזאת הודיעו לבית משפט השלום של העיירות ארשא וקאפוסט ולבית המשפט התחתון של מוהילוב. את החלטתם זאת קיימו ב12- לחודש, וב19- לחודש הזה דיווחו על כך לממשל פלך מוהילוב.

את השוטר שלהם הוכיחו, וציוו עליו שישתדל למצוא את המעטפה שנאבדה לו. הוא עוד לא חזר.

יש לי הכבוד לדווח להוד מעלתו על מילוי הפקודה.

מתנצל אני בזה שעדיין אין לבית משפט השלום מזכיר, ואפשר שעד שימצא אחד בעל כשרונות מתאימים, הדברים יכולים להשאר בלי המשך הראוי.

הודעתי לעיירות הנ"ל שיש למלאות בזריזות את הדרישות שנשלחו אליהם בידי בית משפט השלום.

מפקח בית המשפט המחוזי: קיליקובסקי


87) צ"ל ב23-, והכוונה למסמך ל דלעיל.