פתח דבר

ב"ה

לקראת הימים ט-י כסלו, יום ההולדת, יום ההילולא ויום הגאולה של כ"ק אדמו"ר האמצעי, מוציאים אנו לאור בעזהי"ת את הספר "מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי" - תיק המסמכים, החקירות וההתכתבות שבין המושל חאוואנסקי לבית המשפט, החוקרים והסינט, מתורגמים מרוסית וערוכים בתוספת מבואות והערות.

התרגום נעשה ע"י הת' נתן שי' אריסטר.

העריכה, בתוספת מבואות והערות, ע"י הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין.

הספר יוצא לאור ע"י הוצאת ספרים קה"ת, בשיתוף עם אגודת שמי"ר - ירושלים, אשר חבריהם עסקו בחיפוש וגילוי התיק הזה, כמסופר במבוא שבתחלת הספר.

מערכת "אוצר החסידים"

ט-י כסלו ה'תשנ"ח
ברוקלין, נ.י.