פתח דבר

בהמשך לסדרת "תולדות חב"ד" בארץ הקודש, בארצות הברית, ברוסיה הצארית וברוסיא הסובייטית, מוגש בזה הכרך החמישי של הסדרה, "תולדות חב"ד – בפולין, ליטא ולטביא".

הספר כולל את תולדותיה של תנועת חב"ד במדינות אלו, בעיקר – בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, היינו מסיום מלחמת העולם הראשונה בשנת תר"פ – שבה התחילה עיקר פעילותה של חב"ד במדינות אלו, ועד לסיום מלחמת העולם השניה בשנת תש"ה – כשעלה הכורת על יהדות מדינות אלו, והצלת שרידי האש – בשנת תש"ו. אך נכללו בו גם תולדותיה של חב"ד במדינות אלו מתקופת רבינו הזקן ואילך.

חלקו העיקרי של הספר הוא תולדותיה של רשת הישיבות "תומכי תמימים", שהתחילה בווארשא בשנת תרפ"א, והסתיימה בווילנא בשנת תש"א, ובגיטו ראדאם בשנת תש"ב.

לשלימות הדברים צורפו גם תולדות הישיבה בקאבע שביפאן ושאנגהאי שבסין, לשם ניצלו קבוצה מהתלמידים, ועד שהגיעו תשעה מהם למונטריאל שבקנדה – בראשית שנת תש"ב, ושאר התלמידים לניו-יארק – בקיץ תש"ו.

בתקופת השנים תרפ"ח – ת"ש, שכן במדינות אלו מרכזה של חסידות חב"ד, בשנים תרפ"ח-תרצ"ג – בריגא שבלטביא, בשנים תרצ"ד-ה – בווארשא, בשנים תרצ"ו-ט – באטוואצק, ובשנת ת"ש – שוב בווארשא ובריגא.

בשלהי שנת תש"ו, ותחלת שנת תש"ז, הגיעו לאירופה קבוצות מאנ"ש והתמימים, שהבריחו את הגבול וניצלו מרוסיה, והסתדרו בכמה מדינות באירופה בשנים תש"ז-ט; ועל כך מסופר כבר ב"תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית" פרקים קטו-קכ.

תולדות חב"ד באירופה בשנים הבאות, לא נכללו בספר זה, וקובעות ברכה לעצמן.

*

עיקרו של החומר המובא בספר הזה, מכתבים מסמכים ותמונות, מתפרסם כאן לראשונה, מתוך ארכיון הספריה, ומתוך חומר שהתפרסם ונדפס במשך השנים.

בין השנים תשל"ז-תשמ"ח, עסק ידידי הרה"ח ר' שמואל שי' העבער, בליקוט חומר הקשור לתולדות רשת הישיבות תומכי תמימים בפולין וסמוכותיה. לצורך זה התכתב עם כמה מתלמידי הישיבות בפולין, ואף ראיין רבים מהם.

כמה מראיונות ורשימות אלו נדפסו במשך השנים ב"כפר חב"ד", וחלק גדול הוא עדיין בכתובים, ומהם שאבתי הרבה בספר זה. בדרך כלל, כשמובא ממה שמספרים התלמידים, מבלי לציין למקור, הוא מתוך הרשימות הללו. וכאן המקום אתי להודות לו על שמסר את החומר, כדי להשתמש בו לעריכת הספר.

התצלומים והתמונות הניתנים בספר הן בעיקר מארכיון הספריה; אמנם חלק מהתמונות הן: א) מהאוסף הנ"ל של הר"ש שי' העבער. ב) מארכיון "חב"ד.אורג" – באדיבות ידידי ה"ר דוד העניך זקליקובסקי. ג) מארכיון ארגון JEM (ג'ואיש עדיוקיישאנאל מידיא). התודה נתונה להם עבור אדיבותם.

אמנם לראש וראשונה חובה נעימה היא לי להודות לידידי ה"ר יצחק שי' וילהלם, שהרבה לעזור לי בכל שלבי עריכת הספר.

*

בארכיון הספריה שמורות גם רשימות התלמידים בישיבה בווארשא-אטוואצק ועוד, עם פרטי התלמידים. בספר שלפנינו ניתנו העתקות או תצלומי רשימות אלו.

רוב תלמידי הישיבה, הר"מים המשפיעים והמשגיחים בישיבה, ניספו בשואה, הי"ד; יהיו רשימות אלו נר-זכרון לתלמידי הישיבה, ולצוות הנהלת הישיבה.

ויהא ספר זה, בהמשך לקודמיו בסדרה, עוד תרומה צנועה לסקירת תולדותיה של חב"ד – ליובאוויטש, שלאורה נלך לקבל פני משיח צדקנו בגאולה השלמה.

שלום דובער לוין

יום ועש"ק הגדול, י"א ניסן ה'תשע"א

ברוקלין נ.י.