פתח דבר

מאז שנת תש"מ, כשהטיל עלי כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע את עריכת סדרת אגרות-קודש רבותינו נשיאינו, עסקתי בבירור נושאים הקשורים לתולדות חב"ד, שהיו דרושים להבהרת תוכן האגרות. את הבירורים האלו ומסקנותיהם הייתי מעלה במבואות וציונים והערות לספרי האגרות-קודש.

במקביל לכך, הוטלה עלי גם עריכת סדרת תולדות חב"ד, בארץ הקודש, בארצות הברית וברוסיא הסובייטית. ובהמשך לזה ערכתי ספרים נוספים הקשורים לתולדות חב"ד: ספריית ליובאוויטש; מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי; זכרון לבני ישראל; תולדות אברהם חיים; זכרונותי; זכרון הרש"ז גורארי', ועוד.

גם בשאר הספרים שערכתי, הוספתי מבואות וסקירות, הכוללים גם בירורי נושאים הקשורים לתולדות חב"ד. הדברים מצויים בסקירה שבסוף מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים; מבוא למפתחות צמח צדק; מבוא לרשימת מאמרי דא"ח (של אדמו"ר הצמח צדק); מבוא לכתבי הרח"א ביחובסקי; מבוא לתקוני מקואות לפי תקנת רבותינו, ועוד.

לפעמים דרשו הנושאים מאמרים שלמים, שפורסמו בבמות שונות: קובץ יגדיל תורה; הערות התמימים ואנ"ש; הערות ובאורים; עתון כפר חב"ד; פרדס חב"ד ועוד.

בספר שלפנינו לוקטו מאמרים אלו ואלו, בעיבוד מחודש.

אלא שכיון שהחומר נכתב במשך תקופה של עשרות שנים, סגנון הכתיבה הוא לא תמיד אחיד.

*

הספר נחלק לפי הדורות של אדמו"רי תנועת חב"ד, כל דור מחולק לנושאים, וכל נושא לפרקים.

בשלושת הכרכים הראשונים של "תולדות חב"ד", נכללות תולדות-חב"ד של הדורות הקודמים – עד להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תש"י:

הכרך "תולדות חב"ד בארץ הקודש", כולל את תולדותיה של תנועת חב"ד בארה"ק, מראשית ההתיישבות בה בשנת תקל"ז, ועד לשנת תש"י.

הכרך "תולדות חב"ד בארצות הברית", כולל את תולדותיה של תנועת חב"ד בארה"ב, מראשית ההתיישבות בה בשנת תר"ס, ועד לשנת תש"י.

הכרך "תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית", כולל את תולדותיה של תנועת חב"ד ברוסיא הסובייטית, מראשית השלטון הסובייטי בשנת תרע"ח, ועד לשנת תש"י.

הכרך הרביעי שלפנינו, "תולדות חב"ד ברוסיה הצארית – פרקים נבחרים", כולל פרקים נבחרים מתולדותיה של תנועת חב"ד ברוסיה הצארית, בחמשת הדורות הראשונים, ועד לתחלת הדור הששי, השנים הראשונות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – בתקופת הנשיאות של כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

*

תודתי העמוקה לידידיי הרה"ת ר' יצחק שי' וילהלם והרה"ת ר' דוד משה שי' אולידורט, שעברו על הספר, והערותיהם – הארותיהם היו לי לעזר רב.

תהא זאת תרומה צנועה לסקירת תולדותיה של חב"ד – ליובאוויטש, שלאורה נלך לקבל פני משיח צדקנו בגאולה השלמה.

שלום דובער לוין

י"ב תמוז ה'תש"ע

ברוקלין נ.י.