רשימת מאמרי דא"ח

תאריכי המאמרים

בשנת תשמ"א נדפס הספר "רשימת מאמרי דא"ח" של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. ובשנת תשנ"ד נדפס הספר "רשימת מאמרי דא"ח" של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"1.

דרושים אלו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נדפסו בעשרות כרכי סדרת "אור התורה", שנתפרסמו מתוך כתבי-יד במשך עשרות השנים האחרונות. אמנם ב"אור התורה" נדפסו הדרושים האלו לפי סדר תנ"ך ומארז"ל, ואילו ברשימה הנ"ל נרשמו לפי סדר זמני כתיבתם ואמירתם.

בפרט זה שונים ספרי מאמרי אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר ה"צמח צדק", מספרי מאמרי שאר האדמו"רים. שסדרות מאמרי רבותינו נשיאינו נדפסו בדרך כלל לפי סדר השנים של זמני כתיבתם ואמירתם (משנת תקס"ב ועד שנת תשמ"ח), ואילו סדרות "מאמרי אדמו"ר האמצעי" ו"אור התורה" של אדמו"ר ה"צמח צדק" לא נסדרו על סדר השנים, כי אם על סדר התנ"ך ומרז"ל.

*

בירור תאריך אמירת וכתיבת המאמר, בכחו להבהיר פרטים רבים בהבנת המאמר; לא רק בגלל שינוי האופי בין הדרושים שנכתבו ונאמרו בתחלת שנות הנשיאות ובין אלו שכתב כעבור שנים רבות, שעל ידי זה ניתנת לפעמים האפשרות לברר מהו החלק היסודי של המאמר ומה ניתוסף אחר כך במשך השנים2, שכאשר אנו רואים מאמר אחד רשום בשני כתבי-יד בשני תאריכים נפרדים, ואנו גם רואים שיש הוספות אחדות במאמר שרשום בו התאריך המאוחר, יודעים אנו מזה, שבתאריך המאוחר חזר הרבי שוב על אותו מאמר, והוסיף בו איזה הגהות ושינויים.

לפעמים קורה גם, שאדמו"ר ה"צמח צדק" מורה לסופר שלו, לשלב בתוך המאמר, חלק מתוך מאמר שנכתב לפני זמן רב3, ודוקא על ידי ידיעת תאריך אמירת וכתיבת שני המאמרים מתברר איך זה שאותו קטע נמצא בשני מאמרים נפרדים.

עוד יש תועלת ברשימה זו: דרושים רבים שהי' אומר הרבי, יש מהם כמה רשימות: א) מה שהרבי רשם בעצמו. ב) "הנחות" שהחסידים השומעים רשמו4. ולפעמים יש כמה "הנחות" מאותו מאמר5. התוכן העיקרי שוה בכולם, אבל לפעמים הי' הרבי מוסיף באמירת המאמר פרטים רבים שלא באו אצלו בכתב, ולפעמים הי' מוסיף בכתיבה פרטים רבים שלא אמר ברבים. גם בין הנחה אחת לשניה יש לפעמים שינויים, מפני שכל אחד מה"חוזרים" זכר פרטים אחרים שנתבארו במאמר, ודוקא על ידי שתי ה"הנחות" מתגלים כל הפרטים שנתבארו.

כל זמן שאין אנו יודעים את תאריך המאמר, אפשר לחשוב שהם שני מאמרים נפרדים, שבא בהם תוכן דומה. אמנם על ידי בירור התאריך השוה בשניהם, למדים אנו שהוא אותו מאמר, שיש בו פרטים שבאו רק באמירה או רק בכתיבה, או שרק אחד מהרושמים זכר אותם, וכשיש בידינו שתי הרשימות וה"הנחות" הרי הן משלימות זו את זה

שוב מועילה רשימה כזו, בהבנת דרושי האדמו"רים ממלאי מקומו של אדמו"ר ה"צמח צדק", שלפעמים מציינים במאמרים שלהם למאמר של אדמו"ר ה"צמח צדק" על פי תאריך מסויים6, ציונים אלו הנם כמעיין חתום, כיון שמאמרי אדמו"ר ה"צמח צדק" לא נסדרו לפי סדר התאריכים, ורק על ידי הרשימה הזו אפשר לדעת לאיזה מאמר הכוונה בציונים אלו.

רשימה כזו יש בה תועלת מרובה גם לחקר תולדות רבותינו:

בדרך כלל הי' הרבי יושב בעירו וכותב דא"ח, ובשבתות ויומי דפגרא הי' אומר תורה ברבים. מזמן לזמן הי' הרבי עורך נסיעות בעיירות הרחוקות, בהם הי' אומר תורה ברבים ומקבל את החסידים ליחידות.

אודות הנסיעות האלו ידוע לנו, בעיקר, על ידי כותרות המאמרים, שנרשם בהם התאריך והמקום שבו נאמרו. כך אצל אדמו"ר ה"צמח צדק" וכך אצל שאר האדמו"רים7.

מתוך הכותרות שבראש המאמרים נודע לנו, שבחורף תק"צ נסע לעיירות: ראהאטשוב, זוראוויץ ודריבין.

בחורף תקצ"א נסע לעיירות: באברויסק, פאריטש וראהאטשוב.

בחורף תקצ"ב נסע לעיירות: אולע, פאלאצק, אושאץ וטשאשניק.

בחורף תקצ"ג נסע לעיירות: שקלאב וצאריי.

בקיץ תקצ"ה נסע לעיירות: באריסאוו, מינסק, קורעניץ, ווילנא ופאלאצק.

בקיץ תקצ"ו נסע לעיירות: באייאב, שקלאוו, זלאבין, באברויסק, הלוסק, פאריטש, טשערניגאוו נעזין (להשתטח על ציון כ"ק חותנו אדמו"ר האמצעי), פרילוק, קרעמענטשוג טשערנאביל, בראהין, האדיטש (להשתטח על ציון כ"ק זקנו אדמו"ר הזקן), פאניטש, הורנוסטייפליע (לחתונת בנו רבי יוסף יצחק).

בקיץ תקצ"ז נסע לעיירות: באייעוו (לחתונה), ראהאטשוב, דובראוונא, סמיליאן וחזרה לדובראוונא.

כך למדים אנו מרשימה זו גם את תאריכי הלידות והחתונות שבבית הרב, על ידי כותרות המאמרים שנאמרו בעת הברית-מילה, החתונה וכיו"ב. בצורה זו נתבררו תאריכים רבים הקשורים לבני ובנות אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר ה"צמח צדק"8. וכן שאר מאורעות מיוחדים שקרו בליובאוויטש9.

רשימת מאמרי רבותינו

הראשון שהשתמש ברשימה כזו הי' כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", כאשר רצה לעיין בביאור ענין שבת נחמו, או בביאור ענין הפורים וכיו"ב שבדרושי רבינו הזקן, רשם לעצמו תחלה את רשימת המאמרים שאמר רבינו הזקן בשבת נחמו או פורים וכיו"ב, שבכל אחת מהשנים תקס"ב-תקע"ב (תקופת לאדי). רשימת דרושי פורים נדפסה באור התורה למגלת אסתר ע' שז-ח, ורשימת דרושי שבת נחמו בסוף ההוספות לפסקי-דינים שלו.

אמנם עריכתה של רשימה מסודרת ממאמרי רבותינו על סדר השנים, התחילה בתקופת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. כבר בשנת תרפ"א הכין רשימת מאמרי כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע במשך תקופת נשיאותו תרמ"ג-תר"פ10, יחד עם סקירה כללית של המאמרים הללו11.

הרבי הוסיף לערוך את רשימת מאמרי אדמו"ר מוהר"ש נ"ע והדפיסו בשנת תש"ז בחוברת "ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש". ואת רשימת מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ערך ומסר לדפוס בשנת תשכ"ח בחוברת "מפתח ספרי מאמרי ודרושי אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע".

בשנת תש"מ ערך הרה"ת ר' יוסף יצחק שי' שגלוב את רשימת מאמרי כ"ק אדמו"ר זי"ע והדפיסה בספר "מפתח מאמרים שיחות ומכתבים"12.

בשנת תשמ"א, כשעסקתי בעריכת הספר "מאמרי אדמו"ר הזקן – הקצרים", הוספתי בסוף הכרך "רשימת המאמרים על סדר השנים" – עד שנת תקס"א, עד כמה שהי' אפשר לברר הדבר מתוך כתבי היד. על פרטי הדבר, וההשלמות שנדפסו אחר כך – ראה לעיל פרק ‎כז.

במשך השנים נמצאו עוד מאמרים רבים שלא נזכרו ברשימת מאמרי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. בשנת תשמ"א ערך הרה"ת ר' נפתלי שי' גרינברג השלמות לרשימות אלה על פי כתבי-היד שבספרי'. דיווחתי על כך לרבי:

מצו"ב רשימת מאמרי אדמו"ר מוהר"ש נ"ע הנמצאים בכת"י (רובם כתי"ק) שבספריית כ"ק אדמו"ר שליט"א. ברשימה זו יותר ממאתיים מאמרים שלא נרשמו ברשימה הנדפסת בס' התולדות אדמו"ר מוהר"ש (נסמנו כאן בכוכב). רשימה זו היא בהמשך לרשימת מאמרי וכו' מאדמו"ר מוהרש"ב ואדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – שמסרתי לפני איזה חדשים. כל הנ"ל נרשם ע"י הת' נפתלי שי' גרינברג.

הרבי הואיל להשיב על זה:

מהיר. להו"ל כ"ז (1-3) ובזריזות. להכניס ג"כ כל הנדפס במפתחות שהו"ל כבר (ר"פ ההערות).

כלומר: להוציא לאור את של שלושת האדמו"רים הנזכרים, ורצוף פה הערות, שהוסיף הרבי לרשימות הנדפסות, אחרי הדפסתן. שגם אותן יש להוסיף בחוברת שיש להכין לדפוס.

התחלנו להכין הרשימה לדפוס והודעתי:

ברשימת מאמרי אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לא ניתוסף אף מאמר אחד - לגבי רשימה הנדפסת13.

והרבי השיב:

על פי זה לא להוציא לאור עתה, עד שיאזלו מן השוק.

עברתי שוב על החומר, יחד עם ר' דוד משה שי' אולידורט, לערכו ולהכינו לדפוס, וכך נדפס בחודש אייר תשמ"א הספר "רשימת מאמרי דא"ח" של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע14.

רשימת מאמרי אדמו"ר ה"צמח צדק"

עיקר הקושי הוא בבירור תאריכי דרושי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", שרובם נרשמו על ידו בכרכים בלתי מתוארכים, מסודרים על סדר תנ"ך ורק חלק מתוארך, על ידו או על ידי המעתיקים.

את עיקרן של תאריכי הדרושים יש ללמוד מתוך ה"הנחות" מהדרושים שאמר15, שנרשמו בכרכים מיוחדים על ידי רושמי ה"הנחות". בראשי המאמרים או בראשי הכרכים רשמו לפעמים את תאריך אמירת הדרושים.

מעטים היו כותבי ה"הנחות" מהדרושים שהי' דורש מדי שבת בשבתו, כיון שהוא עצמו הי' רגיל לרשום את תוכן הדרושים, כמבואר לעיל. אך אמנם היו כמה "חוזרים" שהיו חוזרים בעל פה את הדרושים הנאמרים, וכותבי "הנחות" שהיו רושמים את הדרושים הללו.

אחד המיוחד שבהם הוא החסיד מוה"ר הלל הלוי מפאריטש. רגיל הי' לרשום את הדרושים שהי' שומע מאת כ"ק אדמו"ר ה"צמח-צדק"16, ולהוסיף עליהם הערות וביאורים בין חצאי עיגול (בתוספת סימן סגול - בתחלת וסוף כל הגהה). חלקם נדפס בסדרת ספריו "פלח הרמון" וחלקם עדיין בכתובים.

יש גם סדרת הנחות בגוכתי"ק כ"ק בנו אדמו"ר מוהר"ש נ"ע: משנת תרי"ד ואילך. ועוד סדרת הנחות שנכתבו ע"י ה"חוזר" ר' דובער מקאליסק17 ועוד.

בשנת תשמ"א התחיל הרה"ת ר' אברהם ברוך שי' יוניק לסדר בספריה את הרשימה הזאת על-פי:

א) התאריכים המפורשים בראשי הדרושים הנדפסים בסדרת אור התורה.

ב) התאריכים הנזכרים בהערות וציונים שבסוף כרכי אור התורה, שנערכו ע"י הרה"ת ר' אהרן שי' חטריק.

ג) התאריכים המפורשים בראשי ה"הנחות" של החסיד רבי הלל הלוי מפאריטש: הכתובים והנדפסים.

ד) התאריכים שבראשי ה"הנחות" של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע.

ה) התאריכים שבראשי כרכי כתבי-הקודש של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

הוא הכין מכל אלו כרטסת מסודרת של מאמרי אדמו"ר ה"צמח צדק" על סדר השנים, שבא לשימוש רב לכל העוסקים במלאכת העריכה.

אחרי שהרה"ת ר' יוסף יצחק שי' קעלער סיים את עריכת רשימת מאמרי רבינו הזקן, בשנת תשנ"ב, שנתפרסמו ב"כרם חב"ד"18, התחיל להכין לדפוס את "רשימת מאמרי דא"ח" של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק".

היסוד לעבודתו הי' אוסף הכרטיסים הנזכרים. הוא השלים את הרשימה על פי מאות כרכי כתבי-יד של דרושי אדמו"ר ה"צמח צדק", בדק כל דרוש על פי כותרות הדרושים הנדפסים ושבכתבי-יד, והכינם לדפוס בתוספת הערות והארות בשולי הגליון.

רשימה זו נדפסה בשנת תשנ"ד בספר: רשימת מאמרי דא"ח של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק".


1) אודות רשימת מאמרי דא"ח של שאר האדמו"רים - ראה לקמן פרק הבא.

2) ראה לדוגמא ד"ה חייב אינש תקצ"ב. צו את בנ"י תקצ"ט. וירא ישראל ת"ר.

3) ראה לדוגמא ד"ה מגדל עוז תרט"ז. אתהלך תרי"ז.

4) ראה לדוגמא ד"ה פתח אליהו תקצ"א. ועתה ישראל תקצ"ג. אני לדודי תקצ"ג. אתם נצבים תקצ"ד. אמור תקצ"ח. ל"ג בעומר תקצ"ח. בהו"ב תקצ"ח. שבכל הדרושים האלו יש מה שרשם האדמו"ר בעצמו, ויש גם "הנחת" רבי הלל מפאריטש. וכהנה רבות.

5) ראה לדוגמא ד"ה להבין מ"ש בלק"א פכ"ג תרט"ו. ד"ה וידבר גו' במדבר תרט"ו. ד"ה אריב"ל בשעה שעלה משה למרום תרט"ו. וראיתי אני שיש יתרון תרט"ו. ד"ה ואלא עלמא אמאי קאי תרט"ו, שמכל אלו יש הנחת רבי הלל מפאריטש והנחת רבי משה מעשל גלבשטיין. ד"ה וידבר גו' במדבר וד"ה ואלא עלמא יש גם כתי"ק. וד"ה אריב"ל יש גם בהנחת רבי דובער מקאליסק. וכהנה רבות.

6) ראה לדוגמא תורת שמואל תרכ"ז ע' פו (ותרכ"ח ע' קמה): וע' בד"ה אני לדודי כ"א. תורת שמואל תרכ"ז שם (ותרכ"ח ע' קמו): ובד"ה קול מצהלות חתנים דתרי"ד (ראה ד"ה זה תרט"ו). שם ע' פט: בד"ה ויכל אלקים ביום השביעי כו' כ"א. שם ע' קמג (ותרכ"ט ע' לב): בד"ה הגידה לי שאהבה נפשי (כ"ב). וכהנה רבות.

7) ראה לדוגמא "בטאון חב"ד" 32 ע' 10, שעל ידי כותרות המאמרים נתברר סדר נסיעת רבינו הזקן בחורף תק"ע. וראה גם "קובץ יגדיל תורה" חוב' מה ע' צד, שעל ידי כותרות המאמרים נתגלה סדר נסיעת אדמו"ר ה"צמח צדק" בקיץ תקצ"ה ובקיץ תקצ"ו.

8) ראה לדוגמא: דרושי זכור תקפ"ח (חתונת בנו רבי חיים שניאור זלמן, האדמו"ר מלאדי). נשא תקצ"א (חתונת בתו). אחר שבועות תקצ"ב (חתונת בנו רבי ישראל נח, האדמו"ר מנעזין). תרומה תקצ"ד (ברי"מ אצל גיסו רבי יעקב סלונים). בהעלותך תקצ"ה (חתונת בנו רבי יעקב) וראה תקצ"ו (חתונת בנו רבי יוסף יצחק, האדמו"ר מאוורוטש). וכן הלאה.

9) ראה לדוגמא משפטים תקצ"ב בעת חולאת חלעריי ר"ל. אור לערב שבועות תקצ"ה, אודות הכנסת ס"ת במנין הרח"א. וכהנה רבות. תקצ"ז, אודות פטירת בנו רבי יעקב (ראה לעיל פרק ‎לה, בשוה"ג).

10) באותה שעה אף סידר את קבצי מאמרי כתי"ק של כ"ק אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע. וערך להם שני מפתחות: א) רשימת דרושי כל שנה, כדי לצרף לקובץ המאמרים של אותה שנה. ב) רשימה נפרדת של כל הדרושים, על סדר השנים.

11) הסקירה נדפסה בשנת תרצ"ו ב"התמים" חוב' ג ([קלד] לה). ואילו הרשימה הושלמה על ידי כ"ק אדמו"ר זי"ע בשנת תש"ט, ונדפסה בחוברת בשם "מפתח ספרי מאמרי ודרושי אדמו"ר מהורש"ב". אח"כ נדפסה השלמה בהוספות לקונטרס "מאמר סמוכים לעד - פר"ת" (קה"ת תשי"ב).

12) אח"כ בשנת תשמ"ה נדפסה השלמה למאמרי ושיחות השנים תש"מ-תשמ"ה, בשנת תש"נ נדפסה השלמה למאמרי ושיחות השנים תשמ"ה-תש"נ ובשנת תשנ"א נדפסה השלמה למאמרי ושיחות השנים תש"נ-תשנ"א.

13) אחר כך נמצאו עוד מאמרים אחדים, מחורף ת"ש, שלא נרשמו באותה רשימה.

14) מיד אחר ההדפסה, התקבלו עוד כמה מאמרים. ואז הורה הרבי להדפיס את ההשלמות בגליון בפני עצמו. ההשלמה נדפסה בחודש סיון. אחר כך נתגלו עוד רשימות מביכלאך אחדים דמאמריו (חלקם נדפסו בספר המאמרים ליקוט ח"ב).

15) מסתבר שלא כל הדרושים שכתב הי' אומר ברבים, בפרט רשימותיו על תנ"ך, שרשם אותם בכרכים מיוחדים על סדר תנ"ך, כדלעיל פרק ‎סא.

16) הי' גר בקביעות בפאריטש, וכאן מדובר על אותן דרושים שהי' שומע בעת ביקוריו אצל כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק".

17) אודות הנחות אלו ואלו ראה לעיל פרק ‎סא, ולקמן פרק ‎פב.

18) כדלעיל פרק ‎כז.