ג. סמרקנד

סמרקנד

הגענו צלחה לסמרקנד לעיר הישנה — 'אלט שטאט'. פגשתי הרבה מאנ"ש שברחו בעוד מועד מלענינגראד וכבר הסתדרו בדירות. וישנם הרבה דירות לשכור.

הרה"ת ר' ישעי' האפין ז"ל עזר לי לשכור דירת-עלי' אצל אשה יהודי' זקנה (בוכארקע) במבוי (TUPIK) שקרוב לשוק 'מאחאלא'.

לשאלתי מר' ישעי', איפה מתפללים פה? ענה כי לבוכארים יש ביהכ"נ להתפלל, אבל אנ"ש מפחדים ללכת שמה להתפלל! וגילה לי ב'סוד' כי בשבת הבאה יקראו בתורה אצל הרה"ח ר' אייזיק קאראסיק שי' כי יש אצלו ס"ת. כמובן שלא חכיתי ל'הזמנה' ונכנסתי לשמוע קריאת התורה — זו היתה השבת האחרונה של חודש אלול תש"א.

היות שהימים הנוראים (רה"ש ויה"כ) ממשמשים ובאים וצריכים להתפלל במנין של עשרה לכה"פ (והיות שגם אצל הבעה"ב של דירתי הי' גם ס"ת), התדברתי עם ר' אייזיק — שדר באותו מבוי — כי בראש-השנה יתפללו אצלי בדירה, ואח"כ ביום הכיפורים יתפללו אצל ר' אייזיק — ובתנאי שרק עשרה מתפללים — גברים — ישתתפו במנין.

הנני זוכר שהרה"ח המפורסם ר' פנחס שרייבער (ראקשיקער) הי' אחד מהעשרה — וכשבאה אשתו של ר"פ לביתי להתפלל אמרתי לה: "במחילת כבודה לעזוב את הבית" — כל כך הי' גדול הפחד!

*

כידוע שכאשר כבש צבא סטאלין בשנת 1939 את פולין, לקח אלפים ורבבות מיהודי פולין והגלם לסיביר לעבודת פרך. אך בשנת 1941 כאשר היטלר התקיף את רוסיא עשה סטאלין ברית שלום עם ממשלת-הגולה של פולין — אבל הלא "אין מלך בלא עם" ואיפה הוא ה'עם' והלא פולין כבושה ע"י היטלר?

מה עשה סטאלין? שחרר את כל האסירים-הנתינים של פולין שהיו בסיביר (שנשארו בחיים, כי הרבה מהם גוועו בסיביר מרעב, חולי וקור). והיות שהחורף מתקרב, ולהם — לאסירים — אין כל, באו אלפים מיהודי פולין למדינות החמות טשאדזיקיסטאן, אוזבעקיסטאן וכדומה וגם לסמרקנד הגיעו.

ושערו נא בעצמכם! א פוילישער איד, שחי כל השנים בפולין בסביבה יהודית, וכשמגיע יום הכיפורים, האם יהי' אדיש לבלתי יהי' בבית הכנסת לשמוע "כל נדרי"?

והנה לפי התנאי עם אייזיק הי' עלינו להתפלל אצלו ביום הכיפורים (אחרי שבראש השנה התפללו אצלי).

ובכן הסתובבו — הפוילישע אידן — מחצר לחצר לשמוע אולי יגיע לאזניהם קול מתפללים "כל נדרי". וכאשר עברו ליד החצר של ר' אייזיק ושמעו כי מהחצר הזה יוצא קול חזן בניגון "כל נדרי", התחילו לדפוק בשער. וכאשר נפתח השער התמלא כל הבית...

אייזיק כבר פחד שיתפללו אצלו למחרת — ביום הכיפורים, וחזרו להתפלל לביתי.

וככה התפללו בביתי כל השנה שדרתי בדירה זו.

בינתיים הגיעו לסמרקנד גם דודי הר' זוסיא ומשפחתו, דודי הרב ר' חיים לייב זאקס ומשפחתו, משפחת שניאור ועוד.

כיון שאני הייתי מן הבאים הראשונים לסמרקנד, הנה כל הבאים אח"כ, עד אשר שכרו דירות קבע לעצמם, האכסניא הראשונה היתה אצלי.

דודי ר' זוסיא שכר דירה עם חדר גדול לתפילה.

* * *