הנסיעה לאמריקה
אודות ההסתדרות
הכנסי לדפוס-לינאטיפ
הדפסת ספר 'קיצורים והערות על תניא'
הדפסת "החלצו-רנ"ט"
חורף תש"ט - הדפסת קונ' ב' ניסן תש"ט
ניסן תש"ט - קריאת התורה אצל הרבי נ"ע
משרת השמשות בביהכ"נ
לידת בתנו פייגל
הנהגתי בביהכ"נ
קיץ תש"ט — חורף תש"י
"אידן מאכן מיר ניט ענג!"
הדפסת קונטרס 'באתי לגני — תש"י' והסתלקות...
שנת האבלות
הפדיון של הרב בנימינסאן
התייסדות דפוס 'עזרא' ו'בלשן'
ה'מרכז' נעשה שותף
דפוס 'בלשן'
פטירת אבי מורי אלי' ב"ר אחיעזר זכרונו לברכה
רשימת אחותי גאלדע
דודנו ר' זוסיא פז ע"ה
לידת בתנו נחמה
כניסת רשד"ב פעווזנער ע"ה כשותף
השתטחות על ציון הרבי נ"ע
פטירת אמי מורתי ע"ה
לידת בתנו זיסל שתחי'
ה'תשט"ו - רכישת הבית שלי
התחלת קריאת התורה ב-770, ועוד ענינים של...
ביקור אצל הרב לנדא ז"ל
קיץ תש"כ
תשכ"א - בננו גרשון שי' נעשה בר-מצוה
חתונת ירחמיא' בנימין הלוי ולאה קליין
יחידות, קריה"ת ותפלה
תשכ"ד - חתונת משה ומרים נעמענאוו
תשכ"ה - סידור והדפסת 'המשך תרס"ו' בפעם...
תפלת מנחה בבית הדפוס
דא"ח באותיות מרובעות
הרה"ח ר' יחזקאל פייגין הי"ד
תשכ"ט - חתונת מ"מ (מני) ופייגל שי' וולף
חתונת בננו גרשון שי' ורחל לאה ע"ה
תשל"ה - חתונת נחמה ע"ה ושמואל שי' גרייזמן
חתונת זיסל ואלעזר גורעוויץ
תשמ"ז - פטירתו של שותפי רשד"ב ז"ל
תשנ"ב - פטירת בתנו נחמה ע"ה
ברכותיו של הרבי שליט"א והניתוחים שלי
יובל החמשים לנישואינו
ומענין לענין — ברכות כ"ק הרבי שליט"א
לסיים בכי — טוב
על הטוב יזכר