פתח דבר

למען ידעו. .. בנים יוולדו (תהלים עח).

ואנחנו. .. נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהלתך (שם עט).*

בידים רועדות הנני ממלא בזה רצון בני שי' לרשום עלי ניר, אף בקיצור, קורות ימי חיי, להיות לזכרון...

אם כי, מי אני ומה אני ומיהו זה שיהי' מעוניין בתולדות ימי חיי, אבל ילדי שי' ביקשוני לא פעם ולא פעמיים וכו' וכל עוד כוחותי וזכרוני אתי, הנני ממלא בקשתם.

וזאת להעיר שהנני רושם זה אחרי עבור יותר מיובל שנים מהאירועים, ועלי לזכר הנשכחות...

ולזימנין באפרקסא דעניא תשכח מרגניתא.

מ. שוסטערמאן

חדש טבת, שנת תהא שנת נפלאות בכל