ברכות ליום ההולדת השבעים של הרבי

לפנינו דוגמאות של ברכות שניתנו לרבי לקראת י"א ניסן תשל"ב, מתוך "ספר הברכות לשנת השבעים".

בכרך זה נרשמו ברכות לרבי, על ידי גדולי הרבנים בארה"ק, שרים, חברי כנסת ואישי צבור.

מתוכם נבחרו מספר ברכות שנכתבו על ידי אישים המפורסמים יותר:

מר שניאור זלמן שז"ר.

הרב עובדי' יוסף.

הרב שלמה גורן.

הרב משה צבי נריה.

שר החוץ אבא אבן.

השר שמעון פרס.

שר הדתות זרח ורהפטיג.

סגן שר אבנר חי שאקי.

חבר כנסת זבולון המר.

חבר כנסת ר' אברהם ורדיגר.

חבר כנסת אריה אליאב.

חבר כנסת הרב מנחם פרוש.

המשורר אברהם שלונסקי.

המשורר אורי צבי גרינברג.

רמטכ"ל דוד אלעזר.

אלוף פיקוד הדרום אריאל שרון.

אלוף פקוד המרכז רחבאם זאבי, הי"ד.

ראש העיר ירושלים טדי קולק.

מר אפרים קציר.

*

כתוספת למכתבי ותשורתי –

מיטב הברכה, האהבה והיקר לאדמו"רי, ידיד לבבי, בהגיעו לשיבה טובה בשטו"מ – בתוך קהל המאחלים – ו' ניסן תשל"ב.

שניאור זלמן שזר

*

בעזה"י. ו' ניסן תשל"ב. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

אל כבוד ידיד עליון וידיד נפשנו הרב הגאון הצדיק בנן של קדושים, אראלים ותרשישים. פאר הדור והדרו, עמוד הימני, פטיש החזק מזכה הרבים עמו עוז ותושיה ונהורא עמיה שרי כקש"ת כמהר"ר מנחם מנדל שניאורסון שליט"א, האדמו"ר מליובאוויטש, יאריך ה' ימיו ושנותיו עד ביאת גואל צדק אמן.

שמח לבי ויגל כבודי בשמעי כי הדרת גאונו הגיע לשיבה לאורך ימים טובים. ותאזרני שמחה. והנני מתכבד לברכו מקרב לב שעוד יזכה לאריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים, ולהמשיך בפעליו הכבירים והנשגבים. ויקויים בו: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים.

אשרי חלקו ומה נעים גורלו שזכה להיות ממצדיקי הרבים בדור יתום זה, אבל אין דור יתום שכבוד גאונו שרוי בתוכו, ועליו יומלץ: והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

השי"ת יתן לו כח וחיל בריאות איתנה ונהורא מעליא חיים טובים ארוכים ומתוקנים, ועיני קדשו תחזינה בביאת גואל צדק הן משיח לישראל, יגל יעקב ישמח ישראל אמן ואמן.

בברכת חג כשר ושמח וכל טוב

וביקרא דאורייתא, הדורש שלום גאונו ותורתו כל הימים

עובדיה יוסף

*

מיטב ברכותי ואיחולי לאדמו"ר הגדול מלובביץ שליט"א

יהי רצון ואור תורתו יופץ על-פני כל בית ישראל לברכה ולשלום.

אבא אבן

*

בשם ה'

יברך ה' מציון את עטרת תפארת ישראל גאון התורה והדרה, אריה דבי עילאי כבוד קדושת שם תפארתו נר ישראל עמוד הימיני מוהר"ר מנחם מנדל שניאורסון שליט"א האדמו"ר מליובאביץ יצ"ו בהגיעו לשנות השיבה, יאריך ה' ימיו ושנותיו על ממלכת התורה והחסידות עד ביאת גואל צדק בב"א.

זכה כ"ק האדמו"ר שליט"א להרבות בכבוד שמים ולקרב לבבות לאלפים ורבבות מכל קצוי תבל לאבינו שבשמים.

אשריו ואשרי חסידי ה' גבורי הכח עושי דברו העמלים במסירות נפש בארץ ובתפוצות למען ציון וירושלים, ולהביא את דבר ה' לנדחי ישראל, בכל אתר ואתר. אין כמעט פינה בעולם היהודי ששם חב"ד לא ינשא לתהלה בכבוד ובהערצה. וגחלת ישראל שלא כבתה ברוסיה ובנותיה, גם היא הרבה בזכות מסירות הנפש של חב"ד .

מחיה חיים יתן לכב' האדמו"ר שליט"א ולכל הנלוים אליו חיים ארוכים וטובים ומתוקנים בריאות ושמחת הנפש להפיץ ממעינות תורתו הק' לכל בית ישראל והקב"ה ימלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה, בימיו ובימינו תושע ציון וישראל ישכון לבטח בארצנו הק' השלמה הקדושה והטהורה, ותקויים בנו ברכת התורה "והבדלתי אתכם מן העמים להיות לי".

יזכה לעלות לציון ברינה עם קהל עדת ישראל.

ו' בניסן תשל"ב

כאן תל אביב – יפו

הכו"ח בכל חותמי ברכות שבמקדש ושבמדינה

שלמה גורן

*

לכבוד האדמו"ר הלאבאוויצ'י מוהר"ר מנחם מנדיל ב"ר לוי יצחק שניאורסון

לוואי ומצאתי מערכי לשון כדי להביע את מערכי הלב במלאות לך שבעים שנה. תפלה אחת בלב כולנו – גאולה שלמה לאלתר – גאולת ר' ישראל בתוך כלל ישראל. יהי רצון שתתקבל תפלתנו, אמן.

באהבה

אברהם שלונסקי

בשמחה רבה אני שולח לך את עשרת הכרכים – יבול עמלי הרוחני בשדה השירה (מקור ותרגום)

א. ש.

*

לכבוד

הרבי מלובביץ' שליט"א

מיטב הברכות למלאת לך שבעים שנה.

קבל את אחולי לבריאות טובה ואריכות ימים.

מי יתן ונחגוג את יום הולדתך הבא בירושלים עיר הקודש.

כה לחי

דוד אלעזר ר/ אלוף

רמטכ"ל צה"ל

*

לכבוד

הרבי מלובביץ שליט"א

נא לקבל ברכותי הלבביות ליובלו השבעים, וקווי ד' יחליפו כח,

ויתן ד' ויוסיף לכת"ר הרבה שנים של מעשים גדולים למען עם ישראל ותורת ישראל.

זרח ורהפטיג

ב"ה, ירושלים עיה"ק

ר"ח ניסן תשל"ב

*

לכבוד הרבי מלובאביטש שליט"א

במלאת לך שבעים – מתפללים בני עמך שתוסיף להקרין מחכמתך ודעותיך, כך שתורת ישראל תעמיק שרש ואהבת ישראל תרחיב היקף וחיבת ארץ ישראל תשמש להן סדן.

כה לחי

שמעון פרס

*

כבוד הרבי מלובאביץ שליט"א

ביום הולדתך השבעים – קבל נא את ברכתי, הדל מרבבה, אבל המאחל לך בכל לב בריאות ואריכות ימים.

ויהי רצון שאת יום הולדתך הבא נחוג בעיה"ק ירושלים תובב"א.

רחבעם זאבי

אלוף פיקוד המרכז

ניסן תשל"ב

*

לכבוד מאור עולם ישראל בזמן הזה, זמן ההכחשה והנסיון, מורנו המנחה והמנחם שליט"א לבית לובאביץ: ברכתי, ברכת ידיד רחוק במקום וקרוב ללב להגיע כבודו לשנת השבעים שיזכה להמשיך ולהמשיך בכל כח גופו ממש ובכח נפשו בנגלה ובנסתר לעמוד בשדה הקרב של עמנו, המבולבל ממבולבלי מפלגות וכיתות, החוסמים את האור הגדול הנסי שעלה לנו בזמן שרק מעטים בעמנו האמינו וצפו להתגלותו; עמידתו אף מעבר לים הגדול היא כעמודה בהר העולה בגבהו על הרי הכפירה השונים וסגנוני העומדים עליהם יום יום בעתוניהם ובדוכניהם. אין לי כח בשעת כתיבת השורות האלה להאריך, אני רוצה להוסיף באופן פרטי, כי המכתב של כ"ת הרם בדיוק ביום צאתי לביתי מבית-החולים, החיה את נפשי. ואני מבקש לזכור אותי בתפילתו שאגיע להחלמה למען חזוננו הקדוש, בעד קיום ההמשך של עמנו וארצנו הקדושה, שהיא עכשיו במצוקה – לאו דוקא מצד הגויים בלבד אלא בסיוע מרשיעי-ברית משלנו, שה' יבטל פעולתם.

בכל הכבוד והערצה - ותפילתו בעדי, בתוך תפילתו בעד עם ישראל כולו אני חותם

אורי צבי בן בת שבע הזקוק לברכה

ב' ניסן תשל"ב רמת-גן

אקווה שאוכל בעוד כשבוע שבועיים לכתוב מכתב מיוחד לכבודו אי"ה בבריאות הגוף וכמצות הרופא המלמדני זהירות.

*

בס"ד

אל כ"ק אדמו"ר שליט"א

איחולי וברכותי בהגיעו לגיל שיבה עמ"ש. יה"ר ויאריך ימים על משמרתו משמרת הקודש לשלמותו של עם קודש ונזכה לגאולה שלמה ואמתית במהרה בימינו אמן.

אברהם בן יענטה ורדיגר

ח"כ

ירושלים עיה"ק כ"ח אדר תשל"[ב]

*

ב"ה

כ"ח אדר תשל"ב

כב' הרבי מלובביץ שליט"א

בשמחה מצרף אני ברכותי מקרב לב לכבוד הרבי להגיעו לגיל שבעים, ומאחל לו בריאות שלמה ואריכות ימים וכל טוב, ומתפלל ומקוה שאמנם יתממשו רצונו, כוונותיו ורעיוניו באשר לדמות היהדות וקדושת המדינה.

זבולון המר, ח"כ

*

ב"ה

לאדמו"ר מלובביטש שליט"א

ברכות מעומק-לב לכת"ר עם הגיעו בע"ה, בי' בניסן השתא, לגיל שבעים. יתן לו הא-ל אורך ימים ושנים, להוסיף ולהאציל על העם היהודי כולו, בתפוצות ובארץ, מחכמתו, מיראתו, מבינתו, ומאהבת-ישראל הגדולה שלו, ששורשה במעמקי-המעמקים של נשמה יהודית גדולה ואצילה. שמור עמי זכר שיחתנו המופלאה מלפני כמה שבועות, ועונג הוא לי להצטרף לקהל – מברכיך ברחבי העולם ביום חגך-חגנו. תזכה למאה ועשרים שנות אושר ובריאות אמן.

ברגשי הוקרה עמוקים

ד"ר א.ח. שאקי, ח"כ

סגן שר החינוך והתרבות

אד"ר התשל"ב, ירושלים עיה"ק

*

כמי שזכה לשתף פעולה עם יהודים אמיצים וגאים מחסידי חב"ד בקרב גולת יהודי ברית המועצות,

אני שמח לשלח לכבוד הרבי ברכה לבבית ליום הולדתו.

וכנין למשפחת אטינגר שרבים מבניה היו חסידי חב"ד נלהבים אני מאחל לרבי שנים רבות של עבודה נאמנה ומסורה למען העם היהודי ומדינת ישראל.

בברכה רבה

אריה אליאב, ח"כ

ר"ח ניסן תשל"ב

הכנסת, ירושלים

*

לכבוד הרבי היקר

בברכה חמה ליום הולדתך השבעים עד מאה ועשרים, ובציפיה לחיזוק מאבקך –

להאדרת ביטחונו של עם ישראל בכוחו,

להתנחלות יהודית נרחבת בשטחים,

להחזקת הגבולות הקיימים,

לשחרור יהודי רוסיה.

בהוקרה ובהערכה רבה

א. שרון אלוף

אלוף פיקוד הדרום

ב' בניסן תשל"ב

*

ב"ה, ו' ניסן תשל"ב

רומע"כ הדר"ג כבוד קדושתו

אדמו"ר שליט"א מלובביץ

בשהותי בימים האחרונים בלונדון בישיבת ההנהלה העולמית של אגודת ישראל החלטנו כולנו בחגיגיות רבה להביע ברכת תנועת אגודת ישראל ליום הגדול יום ההולדת של רומעכת"ר שליט"א.

עם שובי היום לאה"ק אני שמח על ההזדמנות שניתנה לי ע"י האי גברא יקירא שליח נאמן לשולחו ה"ה הרה"ח ר' שלמה מיידנצ'יק שי' שנותן לי הזדמנות מיוחדת להעביר אישית ברכתי האישית.

בחרדת קודש אני מצטרף לרבבות אלפי ישראל בברכותי מעומק הלב שיזכהו השי"ת באריכות ימים ושנים בכל טוב, כי רבים צריכים לו.

אנו זקוקים לו במערכותינו על קדש עמנו ובמערכה הגדולה שלפנינו על קדושת עמנו.

נזכה לאורו הגדול, בימיו ובימינו יבא משיח צדקנו.

ובסיום חייב אני לומר כי עמוק עמוק חקוקים במוחי ובלבבי השעות הגדולות שזכיתי להיות במחיצתו הדר"ג כבוד קדושתו שליט"א.

אני מחכה ומצפה להארת פניו.

מנחם הנו"מ [הנולד מהאשה] שפרה פרוש

*

"ואברכה מברכיך"

הבוחר בעמו ישראל וברועיו הנאמנים,

יחזק ויאמץ כחו וחילו של כ"ק אדמו"ר מליובוויטש שליט"א

לעמוד בראש מערכות עם ד', ולהנהיג דורנו ברוב עוז ותפארה, עד יאיר על כולנו אור-תורת-אמת, אור גאולה וישועה.

כעתירת הכו"ח בכבוד והדר

בהר הקודש בירושלים

משה צבי בהרב ר' פתחיה זצ"ל נריה

*

כבוד האדמו"ר מלובאביטש שליט"א

מכובדי האדמו"ר היקר!

בימים מיוחדים אלה כשרבים רבים מאד מביאים את ברכתם לכבודו ומאחלים לו אריכות ימים, ברצוני להצטרף לרבים אלו ולהשיב אמן על הברכות.

אם אומרים שלא תהיה ברכות הדיוט קלה – ברכת ראש עירית ירושלים עיר דוד בירת נצח ישראל – על אחת כמה וכמה.

כבוד האדמו"ר המכובד ביותר, בהגיע כבודו לגיל השיבה לא אמנע מעצמי מלברך אותו ולהיות שותף לברכות מישראל ומעם ישראל.

אנו מקווים, כי כבודו כמו רבים רבים אחרים – ישב בקרוב בתוכנו עם רבים מחסידיו ונאמניו, תחת תאנתו ותחת גפנו – בבריאות טובה לאריכות ימים.

בברכה נאמנה

טדי קולק

לרבי מליובאוויטש

באיחולי חג שמח ובמיטב הברכות בהגיעו לשיבה טובה,

מידידו מוקירו ואוהבו

אפרים קציר (קצ'לסקי)

רחובות

ערב פסח תשל"ג