רישום רבנו הזקן בפנקס לאזניא
מענה רבנו הזקן, ע"י תלמידו רבי אהרן הלוי...
מגילת חייו של הרב מליאדי זצ"ל
תמיכת כ"ק אדמו"ר האמצעי את בני משפחתו
נסיעת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע למקומות הרפואה
מכתב אדמו"ר מוהריי"צ מאוורוטש, לאחיו אדמו"ר...
פטור מהצבא הרוסי, שקיבל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב...
הפספורט של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
יומן כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – שלהי קייץ...
רשימת הההעתקה מליובאוויטש לאראל, ומשם...
מכתבי החסיד הרשד"ם
מענה, ושטרות כסף שנתן כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע...
מנורת החסידות
שני מכתבים – ע"י המזכיר ר' יעקב קאפיל
מסמך ומכתב מהרבנית שטערנא שרה ע"ה
קרן "רייונדשל"
ברכות ומתנות – למזכרת יום החתונה – י"ג אלול
מכתבי המזכירות אל החסיד מוהרא"א אקסלרוד
יומן כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – חורף תש"ה
יומן כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – תש"ט
פ"נים כלליים – אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
ועד "אגודת תמימים"
מכתב הרב מאיר שלמה יאנובסקי
מגנזי ארכיון זלדה מישקובסקי-שניאורסאהן
מסמכים חדשים מהצלתו של הרבי והרבנית
מכתבי הרבי לאמו – בשם אחיו ר' ישראל ארי' ליב
הזמנת אנ"ש לרבי, שיבוא לביקור בארה"ק וצרפת
התכתבות בין הרבי להרב הוטנר בענין מבצע תפלין
ברכות ליום ההולדת השבעים של הרבי