ציור דיוקן כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"

את הציור המקורי של תואר פני הוד כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", צייר-נכרי שלא בידיעתו, בסוף ימי חייו בעלמא דין, כמסופר ומפורסם.

התמונה המפורסמת של ה"צמח צדק", צוירה ע"י איזשהו צייר, על פי הציור הזה שלפנינו. אותו צייר ניסה לחקות את הציור שלפנינו (ולאו דוקא בהצלחה) והדפיסה ופרסמה ברבים, בשנת תרמ"ז.

הציור המקורי שלפנינו הי' תלוי בבית האדמו"ר רבי שלמה זלמן מקאפוסט (בעל ה"מגן אבות"), נכד כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק". וממנו הגיע לידי נינו מר ליב גינזבורג, הגר במוסקבא.

לראשונה ראיתי את הציור המקורי הזה בביתו, באסרו חג הפסח ה'תנש"א. באותו יום רשמתי ביומני:

ביקרתי היום בבית יהודה ליב גינזבורג (בן רבקה, בן יהודה ליב, באדמו"ר מוהרש"ז מקאפוסט), שיש אצלו ציור מרהיב מהצמח צדק.

את בנו ויקטור פגשתי בג' דחוהמ"פ ... הוא דיבר עם אביו שקרא לי היום לביתו. בביתו תלוי על הקיר ציור של הצ"צ. היא בודאי מקורית לגבי התמונה הרגילה. היא נראית ישנה (כמאה שנה ויותר. אצלו רשום שזה משנת תרמ"ט, אך אינו בטוח בזה1) צבעונית וברורה ביותר. בארון שלידו מונחים ביכלאך שהכרתים לפי הכריכה, היינו שמציור הביכלאך הכרתי שהביכלאך נמצאים בספריה אצלנו2.

מאז ראיתי את הציור הזה בביתו, באסרו חג הפסח ה'תנש"א, ניסיתי לשכנע אותו שימסר אותו לספריה, ואשר לפחות ירשה לי לעשות העתק-תצלום טוב מהציור, אמנם כל השתדלויותי לקבל אותו, או תצלום ממנו, עבור הספריה, לא הניבו פירות.

אח"כ בקשתי מאת ידידי ותלמידי הרה"ת ר' ברוך שי' גורין שישתדל בזה בדרכים שונות, וכך הגיע לידינו ההעתק של הציור הזה, הנדיר והמרהיב ביפיו.

*

למרות דבריו הנזכרים, אשר נדמה לו שהיא צויירה בשנת תרמ"ט, היינו יותר מעשרים שנה אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", נראה יותר להקדים את תקופת הציור הזה, לפחות במספר שנים, שהרי: א) התמונה המפורסמת שבידינו (שנראה שעובדה ע"י צייר עפ"י הציור הזה) נדפסה כבר בשנת תרמ"ז, כדלקמן. ב) ע"פ המסופר בכמה מקומות (ראה מה שליקט ידידי הר"ש שי' קראוס, ב"מ 40, 16) נעשה הציור הזה (או כעין זה) בחייו של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", כדלקמן.

הראשון שכתב אודות הציור הזה הי' אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ("האסיף" תרמ"ט עמ' 167, הועתק בכפ"ח 662, 109):

תמונת הרמ"מ ז"ל נמצאת בידי רבים. לפי הנשמע אחד הפוטוגראפים התגנב בלאט לחדרו ויערך את תמונתו, למרות רצון הרמ"מ, כי רבני החסידים לא יחפצו להשאיר תמונותיהם לדור אחרון.

הסיפור האמור נרמז גם בשיחת ש"פ וישב תש"נ (ס' השיחות תש"נ ח"א עמ' 193):

תמונת תואר פני קדשו … של הצ"צ (שי"א שנעשה לא בידיעתו).

הסיפור הזה על אותו צייר שצייר את תואר פני ה"צמח צדק" בלי ידיעתו, עבר כמה גלגולים ונוסחאות. בס' "זכרון להרב ברוק" ע' 113 מספר:

מספרים שאת תמונתו של ה"צמח צדק" צייר גוי שהי' נוכח בשעה שהצ"צ אמר חסידות והצייר ישב במקום ממנו יכול הי' להתבונן בו היטב ובזכרונו חרת את דמות דיוקנו של הצ"צ וכך יצא מהאולם כשעיניו עצומות והגיע לביתו, ולמרות שבדרכו קבל מכה מעמוד עץ נשארה עדיין בזכרונו דמותו של הצ"צ שאותה העלה על גבי הניר.

ב"לקוטי ספורים" (פרלוב) עמ' קז כותב שהתמונה נעשתה בהיות אדמו"ר ה"צמח צדק" בפטרבורג.

אמנם הנוסחה הנפוצה ביותר (ראה "די אידישע היים" גליון 96 עמ' טו):

צייר אלמוני, אינו יהודי, השתוקק לצייר את תוארו של הצ"צ, אך ביודעו שלא יצליח לעשות זאת באופן הרגיל - שהרי הצ"צ לא יסכים לכך - עלה בראשו רעיון: הוא הגיע בשבת אל הצ"צ, הביט בו טוב טוב עד שהצליח לחרות עמוק בדמיונו את תואר פניו הקדושים.

על מנת שהמעמד הרגעי ישאר טרי בזכרונו, מיהר הצייר לביתו כשעיניו כמעט סגורות, ומיד כשהגיע נטל את כלי הציור שלו והחל רושם את שראה - על הבד.

מאוחר יותר כשהראו לצ"צ את התמונה, הצטער על-כך מאד, היות והיא נעשתה בשבת (לכן באמת נראה בה הצ"צ כשהוא לבוש בבגדי שבת), אלא ש"התנחם" בכך שהצייר טעה בכמה דברים:

א) הצייר הגוי צייר את בגדו העליון של הצ"צ באופן ששפתו השמאלית מונחת על זו הימנית - כפי שנוהגים אינם יהודים, שכן אצל היהודים, להבדיל, נהוג להיפך, שצד ימין של הבגד העליון מונח וגובר על צדו השמאלי.

ב) בתמונה נראה הצ"צ מחזיק ספר. אך בעוד וספרי-קודש נכתבים ונקראים מימין לשמאל, וכך הם נפתחים - מימין, הרי שהצייר הגוי צייר את הספר כאילו זהו אחד מספרי הגויים, להבדיל, הנפתחים משמאל.

*

על פי הציור הזה, עיבדו אח"כ תמונות שונות שנדפסו בעותקים רבים ונתפרסמו, מתחיל משנת תרמ"ז ואילך. בספריה ישנם 7 תמונות שנדפסו במשך השנים, ורובן בנויות על הציור שלפנינו:

א) נדפס לראשונה ברוסיה בחורף תרמ"ז, בליטוגרפיה של נ. מץ. בכיתוב שתחת הציור, בלה"ק: "לזכר עולם יהיה צדיק, תמונת הרב הצדיק הגאון מו"ה מנחם מענדל מליובאוויטש זצ"ל". וברוסית: "פורטרעט ליובאוויטשסקאווא ראווין מענדל שניאורסאהן". אישור הצנזור אוקטובר 30 1886, ווילנא. ע"י נ. מץ [חלק מהכיתוב נחתך, ולא ברור]. משם הועתק לכמה מקומות. טופס נוסף בספריה הלאומית בירושלים (גם הוא חתוך).

ב) נדפס בכתב-העת "כנסת ישראל" (ווארשא תרמ"ח, ספר שלישי טורים 215-216). בחתימת הצייר ז' ש"ץ.

ג) הדפס שרשם עליו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע: "תמונה זו קבלתי תשורה מאת כבוד א"ז הרבנית הצדקנית מר[ת] רבקה נ"ע זצ"ל זי"ע, ואמרה לי אשר תמונה זו מתאימה יותר משאר התמונות".

ד) הדפס שקיבל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מרמ"א שטילרמאן, בד' שבט תרפ"ד.

ה) נדפס בשער לוח-שנה של הוצאת "רעמיגאלסקי" בריגא בשנת תרפ"ט, שנמצא בספריה. וכן נדפס בכרטיס-גלויית שנה טובה.

ו) נדפס בשער לוח-שנה של הוצאת "מסורה" בלודז. בחתימת הצייר "ש. ר.". נמצא בספריה. משם הועתק לספר "תולדות חב"ד בארה"ק" עמ' צח.

ז) נדפס ע"י קה"ת בשנת תשי"ג. משם הועתק לכמה מקומות. במכוון הפכו בו את הגלופה, כדי ששפתו הימנית של הבגד העליון תהי' מונחת על שפתו השמאלית, וכדי שהספר שמחזיק יפתח מימין.

עוד יש בספריה הלאומית בירושלים א) טופס שנדפס בווארשא, עם רשיות הצנזור בווילנא, 26 ינואר 1889. ב) טופס שנדפס בברלין, חסר תאריך.

בכללות יש לחלק את התמונות שהתפרסמו עד עתה לשלושה קבוצות:

1) התמונה שנדפסה בשנת תרמ"ז (א), וזו שניתנה ע"י שטילרמן (ד). שתיהן זהות, אבל תמונה (ד) מכילה חלק גדול יותר מארון הספרים ומרגליו הקדושות של הצ"צ, וא"כ ברור אשר תמונה (ד) לא הועתקה מתמונה (א), כי אם יש לשתיהן מקור קדום יותר, שנדפס, כנראה, לפני שנת תרמ"ז.

2) התמונה שנדפסה בלוח-שנה בשנת תרפ"ט (ה), וזו שנדפסה ע"י קה"ת בשנת תשי"ג (ז) - שבה הוחלפה הגלופה, כדי שיצא ימין על שמאל וכו', וזו שנדפסה בלוח-שנה של מסורה (ו) - שהוא חיקוי מדויק של הדיוקן שבתמונה הקודמת.

3) הדפס שקיבל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מזקנתו הרבנית (ג), ואמרה "אשר תמונה זו מתאימה יותר משאר התמונות", והציור שהגיע זה עתה, אשר רק שני אלו דומים זה לזה.

[הציור שבכנסת ישראל הוא לדעתי נסיון לא מוצלח כלל, שאין כדאי לדעתי לדון בו].

*

עיון בציור הזה, ובשאר הציורים הנדפסים שהובאו לעיל, מורה אשר הציור הזה הוא המקורי, על פי הוכחות רבות ועצומות. והעיקריות שבהן:

הציור שלפנינו שונה משאר התמונות הנדפסות, והוא דומה מאד לציור שהרבנית רבקה העידה עליו "אשר תמונה זו מתאימה יותר משאר התמונות".

הדמיון בין הציור שלפנינו ובין הציור שהעידה עליו הרבנית, בולט לעין:

1) העינים העמוקות והמתבוננות והמבט הרחוק (פארטראכט בל"א). 2) גבות העינים הגבוהות. 3) הזקנה שעל הפנים. 4) אופן הנחת היד על ידית הכסא. 5) רוחב האבנט. 6) השפתים שמכסות חלק מהפה. 7) הלחיים הנפולות (כנראה מחסרון שינים). 8) הישיבה הבלתי יציבה שבאה מרוב זקנה. ועוד הרבה פרטים קטנטנים, שהם מופיעים רק בשני הציורים האלו ולא בשאר הציורים.

שוב בא הרנ"י שי' קפלן, והרבה להבהיר ולהוכיח בכפר חב"ד (גליון 805 ע' 64), אשר ציור זה הוא המקורי, ואילו שאר הציורים הם חיקוי בלתי מוצלח של הציור הזה.

ובין שאר הפרטים כותב שם, אודות נקודת החן שעמל עליה הצייר בציור הזה, אשר שום הגיון בעולם לא יאמר, אשר הצייר ניסה לחקות את הציור המודפס, והחליט להוסיף נקודת חן - בין האף ללחי, ולעמול בדבר שאינו נמצא כלל בציור המודפס.

אלא ברור הוא שאת נקודת החן הזאת ראה בפניו הקדושות של הצמח צדק, ולכן עמל בו.

*

כיון שכך, יש א"כ מקורות חזקים לקביעה זו, אשר הציור שלפנינו לא צויר בשנת תרמ"ט, כ"א שנים רבות קודם לזה. ולכן הועלתה הסברא, שהוא הציור המקורי שצוייר בחיי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", בסוף ימיו.

ואין הכוונה לסוף ימיו ממש, שהרי מובא בכמה מקומות, אשר בימי חליו של אדמו"ר הצמח צדק היה יושב על ספה, בינות לכרים (ולא על כסא שנראה בציור שלפנינו). אלא הכוונה היא שמדובר בציור שצוייר בשנותיו האחרונות, ולא בשנותיו הצעירות.


1) כפי שהבנתי ממנו אז התכוין לומר, כי "נדמה" לו שראה פעם רשום אצלו שהיא משנת תרמ"ט, אך אינו בטוח אם באמת רשום אצלו כך או שטעה בזה.

בביתו הי' תלוי גם ציור של כ"ק אדמו"ר הזקן, אמנם לא ראיתי בו חשיבות מיוחדת, שמיד שראיתי אותו הי' נראה לי שהוא ציור שצויר על פי התמונה המפורסמת הנדפסת. לכן לא הזכרתי זאת אפי' ביומן, כי אם את הציור של ה"צמח צדק", אשר מיד הי' נראה עליו שהוא המקורי. אם אמת הדבר, שכך רשום אצלו, שהציור הוא משנת תרמ"ט, אזי אולי הכוונה לציור של כ"ק אדמו"ר הזקן.

2) אף שלא רשום אצלי ביומן (שנכתב בראשי-פרקים בלבד, בגלל ריבוי העסקים שהיו לנו בימים ההם בקשר לספרי רבותינו במוסקבא), דומני ברור שהוא אמר לי אז, שאת שני הציורים יש לו בירושה מזקנו האדמו"ר מקאפוסט, שאצלו היו תלויים על הקיר.