פרק לט. תחנת  פאריז

אחרי פסח תש"ח קבלתי הויזה לפאריזXCVIII. וכשבאנו לפאריז קבלתי מכתב מהרבי:

ב"ה כ"א סיון תש"ח

שלום וברכה!

לרגלי בואם צלחה לפאריז, הנני בזה לברכם בברכת ברוכים הבאים, ויחזק השי"ת את בריאותו, ובריאות ב"ב יחיו, ויעזרהו בהסתדרות טובה, בפרנסה בהרחבה, מתוך התעסקות בתורה ועבודה.

  המברכם בגו"ר

חתי"ק

בתקופה הראשונה לא היתה לי תעסוקה, ולמדתי לעצמי. כתבתי על כך לרבי ושאלתי במה להסתדר:

עכשיו הנני יושב פה בבעזאן ואינני עושה מאומה, כי הנני מחכה על תשובת כ"ק. הנני לומד במעט יו"ד סי' ס"ט ומעט דא"ח המאמרים שנתקבלו.

קבלתי מענה:

ב"ה כ"ט סיון

ידידי כו' ישראל יהודא שי' לוין

שלום וברכה!

במענה על כתבו מכ"ג סיון בדבר שאלתו בענין ההסתדרות, יתיישב עם ידידיי זקני אנ"ש יחיו ויודיעני חוות דעתם בזה ואשיבו אי"ה.

  בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

התיישבתי עם הרה"ח ר' ישראל נח, ועוד. ואמרו לי שאסתדר במלמדות. כתבתי לרבי, וקבלתי מכתב:

ב"ה כ"א מנ"א תש"ח

ברוקלין

ידידי וו"ח אי"א מוה"ר ישראל יהודא שי' לעווין

שלום וברכה!

במענה על כתבו, בדבר ההצעה שיסתדר בתור מלמד תינוקות או נערים, היא הצעה נכונה מאד לפניו, והשי"ת יחזקהו ויתן לו לשון למודים, לפעול על התלמידים הן בעצם הלימוד שיבינו היטב מה שלומדים והן בהשפעה עליהם בהנהגה ישרה ובנועם דרכי החסידים ויהיה לו פרנסה בריוח.

  המברכו בגשמיות וברוחניות

חתי"ק

אחרי קבלת המכתב התחלתי ללמוד עם ילדים ונערים צרפתים מיהודי צרפת. גרנו בבעזאן ונסעתי לעיר אל הבתים שלהם לפי הכתובות שנתנו לי ע"י הרה"ח ר' זלמן בריינער [סעראבראנסקי], והוא שילם לי, ולמדתי אתם.

זה היה דבר חדש בתקופה ההיא, שעדיין לא התחילה אז תנועת הלימוד עם בעלי תשובה בצרפת. הם היו יהודים, וקראו להם פטרונים, כמו בעלי בתי חרושת, ומימיהם לא ראו דבר כזה שיבוא אל ביתם ללמוד אתם יהדות. לפעמים עמדו והסתכלו בהתפעלות. פעם עמד הפטרון והסתכל, ושאל אותי: המותר לי להביא עוד ילדים מהשכנים? אמרתי לו: בכבוד. והביא ילדים, ועזר לי בשמחה.

פתאום אמר: אני אראה לכם דבר מעניין מאוד. הוא לקח אותנו לחדר (או באותו חדר - אינני זוכר בדיוק), ופתח פיאנה והתחיל לנגן עליה את התקוה בהתלהבות ואמונה גדולה.

אח"כ התחלתי ללמוד עם כמה מנערי אנ"ש בבעזאן.

בי"א אלול תש"ח דיווחתי לרבי:

לע"ע התחלתי לקיים עצת ופקודת כ"ק אד"ש בזה שהנני הולך בכל יום לעיר פאריז, והנני לומד עם בניהם של תושבי עיר פאריז אע"פ שבניהם מדברים רק צרפתית ואינם מבינים לשונינו, מ"מ הנני לומד עמהם קמץ אלף ומניח עמהם תפילין, וגם הוריהם עוזרים לי להתדבר עמהם וזה פועל מעט גם על הוריהם להתקרב ליהדות.

מתחלה התחלתי ללמוד עם תלמיד אחד או שנים ועכשיו ת"ל יש לי שמונה תלמידים. אע"פ שקשה עלי העבודה כי לא הורגלתי עם תלמידים כאלו.

אביא לדוגמא, בתחלה התחלתי עם תלמיד כזה אשר אמו התנתה שלא אלמוד עמו רק מה שצריכים לידע כמו הציונים, אבל לא בעניני מצות, ולמד בפעמים הראשונים קמץ אלף בלא כובע, ואתמול הלביש כובע והניח תפילין.

 גם היה לי תלמיד שהנחתי עמו תפילין, וכשבאתי בפעם הב' אמרה אמו שאינו רוצה בשום אופן ללמוד. ואתמול באתי אליו ושם עובדים אנשים ודברתי עמו על ידם, הלא אני לומד עמו בחנם (כי כשאני לומד עם נער ושואלים אותי אם לשלם לי הנני עונה שאם יכולים ישלמו ואם לאו אינש צריכים, ובית הנער הזה אינם משלמים), וגם אני נוסע מרחוק מבעזאן, ומה יזיק לא אםילמוד. ואח"כ הסכים ללמוד, אבל לא להניח תפילין ולא להלביש כובע. אבל אקוה אשר בקרוב איה"ש ילביש כובע בעת הלימוד.

גם הנני מביא להם הקונטרסים על שפת צרפתית מה שנתקבלו ממרכז לעניני חנוך והם נהנים מקריאותם.

בתחלת שנת תש"ט התחלתי ללמד את בני אנ"ש בפריז. כתבתי על כך בח"י כסלו:

הנני להודיע כי ת"ל נסתדרתי במלמדות והנני לומד עם בנים הקטנים של אנ"ש שיחי' הדרים פה בבעזאן, יעזור השי"ת שיצליחו התלמידים בלימודם.

*                  *                  *

במשך זמן זה היו לי הרבה מכתבים, וגם מכתב ברכה לראש השנה:

ב"ה ער"ה תש"ט

 ידידי וו"ח אי"א מוה"ר ישראל שי' לוין

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברוחניות ובגשמיות, הנני בזה לברך אותו ואת ב"ב יחיו, בברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. הדו"ש ומברכם בגו"ר

חתי"ק

*                  *                  *

בכ"ז אלול תש"ח נולד אצלינו, בשעה טובה ומוצלחת, בני הרב שלום דובער שיחי'. כתבתי לרבי וקבלתי מכתב:

ב"ה כ"ה תשרי תש"ט

ידידי וו"ח אי"א מוה"ר ישראל יהודא לוין שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו, הנני לברכו מז"ט מז"ט לרגלי הכניסו את בנם לבריתו של אאע"ה, ויזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה, בגשמיות וברוחניות.

  הדו"ש ומברכם בגו"ר

חתי"ק


XCVIII) בהבא לקמן השווה תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית פרק קכ.