פתיחה

מבוא

תמצית ראשי פרקים מתולדותיו נכתבו ע"י כ"ק אדמו"ר זי"ע, בהערתו שבשוה"ג, בס' השיחות ת"ש (ע' 120):

הרא"ח - ב"ר דובער - ראזענבוים מפלעשעניץ, נולד לערך בשנת ת"ר. עודנו אברך הי' אצל אדמו"ר הצ"צ. מחסידי כ"ק אדמו"ר מהור"ש נ"ע. החליף שו"ת עם רבני דורו. בעל עסק. בשנת תרנ"ב-ג יצא מרוסיא. תרנ"ח בא והתיישב בארצה"ב. נפטר שם כה כסלו תרע"ד.