ארכיון הרא"ח

בארכיון הספריה נמצאת חבילת אוסף כתביו ומכתביו, שאת חלקה שלח החסיד ר' דוד שיפרין (1) מפלעשצעניץ (2), ואת חלקה שלח החסיד ר' שמואל ראזענבוים מפולוצק (3), אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע (4).

חלק ממכתביו כתובים אל ידידו ומחותנו החסיד המפורסם ר' הענדל קוגל, ששימש אח"כ משפיע בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש (5).

כמו"כ נמצאות בחבילה הזאת:

א) רשימות שרשמו שנים הנ"ל (6), מה שזכור להם מתולדותיו של הרא"ח.

ב) שתי תמונות (7) של הרא"ח.

ג) 23 מכתבים שכתב אליו ידידו החסיד המפורסם ר' שמואל דובער (רשד"ם) מבאריסאוו (8). המכתבים הם מהשנים תרל"א - תרמ"ג, רובם בעניני עסק, אך יש בהם גם פרטים רבים הקשורים לתולדות החסידים.

ד) מכתב שכתב אליו ידידו החסיד ר' יוסף קוגל מפלעשצעניץ, אחיו של המשפיע ר' הענדל.

ה) מכתב שכתב אליו החסיד ר' אברהם לנדא מזעמבין (9).

ו) מכתב שכתב אליו החסיד ר' יהושע קאסטראל (10).

ז) העתקת כמה מכתבי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אליו.

*

המפתיע שבארכיון הזה היא ההתכתבות שלו בתקופת מאסרו (שישב שתי שנים במאסר בסמאלענסק, בגלל נסיונו לפטור בחור מהצבא הרוסי).

כמה מעניין הדבר, אשר גם בהיותו יושב בבית האסורים הרבה לכתוב למכריו, הן בנגלה (11) והן בקבלה וחסידות (12), הן בלשון ודקדוק והן בעבודת ה' ועוד (13), בריבוי ציונים לתנ"ך ומפרשיו, ש"ס ומפרשיו, ספרי הלכה קבלה וחסידות. האם כתב כל זאת בעל פה? או שהיו לו אתו עמו תנ"ך ש"ס שו"ע זהר וספרי חסידות (14)?

יותר מעניינת היא ההתכתבות שבינו ובין החסיד המפורסם המשפיע ר' הענדל, וכמו"כ בינו לבין אחיו החסיד ר' שניאור זלמן ראזענבוים, בעניני עבודת ה'. מפתיע לראות פתיחת אשנב לנפשם של חסידים מפורסמים, המתכתבים ביניהם בדרכי עבודת ה', תיקוני המדות ונגעי נפשותיהם, עצבות ומרירות ועוד ועוד. וכל זאת בימים המרים של הישיבה במאסר והצפיה לגאולה.

*

כשקיבל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע את החבילה הזאת, מסר אותה אל כ"ק חתנו אדמו"ר זי"ע על מנת שיסדרה. הוא כתב לו על כך בי"ג ניסן תרח"צ (תשורה להמשתתפים בהתוועדות חסידים שע"י אגוח"ח העולמית, ה' טבת ה'תשנ"ח, עמ' יד):

בהכתבים אשר הנחתי ישנם הרבה מינים ממינים שונים... הרבה כתבי יד של החסיד ר' אברהם חיים נ"ע ראזעבאום ותמונתו, ולכשיסדרם יואיל להודיעני.

*

על-פי הכתבים והרשימות שבחבילה הזאת, וכן עפ"י האמור אודותיו במקורות נוספים, תושלם רשימת תולדותיו.

אח"כ יבואו מכתביו וכתביו שנמצאים בארכיון הנ"ל, מחולקים לארבעה מדורים:

א) כתביו בהלכה.

ב) כתביו בקבלה וחסידות.

ג) כתביו בלשון ודקדוק.

ד) כתביו בהשקפה ועבודת ה'.

שלום דובער לוין


(1)) באמצעות החסיד ר' אליהו סימפסון. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרות תתנד-ה. ח"ד אגרת תתקלט.

(2)) אודות הידידות שביניהם כותב הר"ש ראזנבוים אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

שם בניו יארק הי' שם איש אחד אשר שמו הי' דוד שיפרין, והוא הי' דר ג"כ מתחלה בעיר פליעשצעניץ בעת שדודי ז"ל הי' דר שם, ואח"כ נסע למדינת אמעריקא, והי' שם ג"כ בעיר אחת עם דודי ז"ל (והיינו בעיר הנ"ל), והוא הי' מידידיו וממקורביו של דודי ז"ל, בין מתחלה כשהיו דרים יחד בעיר פליעשצעניץ, וכן אח"כ כשהיו בניו יארק.

והר"ד שיפרין בעצמו מספר (חב"ד בולעטין תמוז תרצ"ט):

כבן עשרים נהייתי לחתן בעיר פלעשצעניץ, עזבתי עיר זעמבין, נהייתי חבר לאנ"ש בעיר פלעשצעניץ, מקום אשר הרב החסיד ר' ח[נוך] ה[ענדל] הי' מדי שנה ושנה בא מליובאוויץ לבקר את נכדיו היקרים.

(3)) בן החסיד ר' שניאור זלמן, אחיו של הרא"ח. ראה אודותיו "זכרון לבני ישראל" עמ' קכז.

(4)) כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע החשיב מאד את האוסף הזה שנשלח לו. ראה אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרות תתג; תתמט; תתנד; תתנה. ח"ד אגרות תתקיז; תתקלט. ח"ה אגרת א'דש.

(5)) אודותיו ראה ליובאוויטש וחייליה עמ' 127 ואילך.

(6)) רשימה אחת היא במכונת כתיבה, ומתוכנה נראה שנכתבה ע"י הר"ד שיפרין, והשניה במכתבי הר"ש ראזנבוים אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

(7)) אחת מהן נשלחה ע"י הר"א סימפסון, ורבינו מודה לו על כך באגרות-קודש ח"ד אגרת תתקלט. והשניה נשלחה ע"י הר"ש ראזנבוים, שכותב על כך במכתבו:

נמצא תח"י תמונתו, וניכר ממנה שהי' אדם של צורה ובעל מוחין.

ובמכתב שני:

את תמונת דודי ז"ל נתתי פה לפאטאגראפשציק שיעשה ממנה תמונה אחרת כדמותה, וכאשר תוגמר אשלחנה אי"ה תומ"י.

ובמכתב שלישי:

הנני שולח מוסגר פה תמונת דודי הרא"ח ז"ל כבקשת כ"ק שליט"א.

תמונה שלישית (מימי זקנותו) נמצאת בארכיון, ונדפסה באגרות קודש שם.

(8)) אודותיו - "התמים" חוב' ה' עמ' צט [רסב] ואילך.

את מדת הידידות שבין הרשד"מ ובין הרא"ח יש ללמוד מתוך מכתב שכתב לו במוצאי מנוחה, א' דסליחות (בלי פירוט השנה):

אשר בעת ראיתיו פא"פ בשבת אחים יחד על השובע שמחות בתל תלפיות [חתונה בליובאוויטש], הרי אתה בעצמו הי' המתחיל והדורש והמדבר בתדירות דווקא, ואני מצדי הבטחתי לך ג"כ ברור, שמסתמא לא אתעצל להשיבך כראוי וכדבעי עצהיו"ט אי"ה, ואעפ"כ ואף גם אחר כל משך ימים רבים הללו לא זכיתי לקבל מאתך שום תמונת אות.

(9)) אודות המכתב הזה כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באג"ק ח"ד אגרת תתקיז.

(10)) קטעים ממנו העתיק החסיד ר' ישראל דזייקאבסאן בזכרונותיו (זכרון לבני ישראל עמ' קכו).

(11)) רובם אל הרב יהודה ליב משכיל לאיתן, רבה של פלעשצעניץ.

(12)) רובם אל ידידו ומחותנו המשפיע ר' הענדל.

(13)) בתקופה אחת במאסרו, כתב שירים ודברי סטירה על ישיבתו במאסר.

(14)) ממכתביו שכתב ממאסרו נראה שבמשך תקופה מסוימת הרשו לו ללכת להתפלל בבית הכנסת, ואפשר ששם הי' מעיין בספרים.

(1)) באמצעות החסיד ר' אליהו סימפסון. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרות תתנד-ה. ח"ד אגרת תתקלט.

(2)) אודות הידידות שביניהם כותב הר"ש ראזנבוים אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

שם בניו יארק הי' שם איש אחד אשר שמו הי' דוד שיפרין, והוא הי' דר ג"כ מתחלה בעיר פליעשצעניץ בעת שדודי ז"ל הי' דר שם, ואח"כ נסע למדינת אמעריקא, והי' שם ג"כ בעיר אחת עם דודי ז"ל (והיינו בעיר הנ"ל), והוא הי' מידידיו וממקורביו של דודי ז"ל, בין מתחלה כשהיו דרים יחד בעיר פליעשצעניץ, וכן אח"כ כשהיו בניו יארק.

והר"ד שיפרין בעצמו מספר (חב"ד בולעטין תמוז תרצ"ט):

כבן עשרים נהייתי לחתן בעיר פלעשצעניץ, עזבתי עיר זעמבין, נהייתי חבר לאנ"ש בעיר פלעשצעניץ, מקום אשר הרב החסיד ר' ח[נוך] ה[ענדל] הי' מדי שנה ושנה בא מליובאוויץ לבקר את נכדיו היקרים.

(3)) בן החסיד ר' שניאור זלמן, אחיו של הרא"ח. ראה אודותיו "זכרון לבני ישראל" עמ' קכז.

(4)) כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע החשיב מאד את האוסף הזה שנשלח לו. ראה אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרות תתג; תתמט; תתנד; תתנה. ח"ד אגרות תתקיז; תתקלט. ח"ה אגרת א'דש.

(5)) אודותיו ראה ליובאוויטש וחייליה עמ' 127 ואילך.

(6)) רשימה אחת היא במכונת כתיבה, ומתוכנה נראה שנכתבה ע"י הר"ד שיפרין, והשניה במכתבי הר"ש ראזנבוים אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

(7)) אחת מהן נשלחה ע"י הר"א סימפסון, ורבינו מודה לו על כך באגרות-קודש ח"ד אגרת תתקלט. והשניה נשלחה ע"י הר"ש ראזנבוים, שכותב על כך במכתבו:

נמצא תח"י תמונתו, וניכר ממנה שהי' אדם של צורה ובעל מוחין.

ובמכתב שני:

את תמונת דודי ז"ל נתתי פה לפאטאגראפשציק שיעשה ממנה תמונה אחרת כדמותה, וכאשר תוגמר אשלחנה אי"ה תומ"י.

ובמכתב שלישי:

הנני שולח מוסגר פה תמונת דודי הרא"ח ז"ל כבקשת כ"ק שליט"א.

תמונה שלישית (מימי זקנותו) נמצאת בארכיון, ונדפסה באגרות קודש שם.

(8)) אודותיו - "התמים" חוב' ה' עמ' צט [רסב] ואילך.

את מדת הידידות שבין הרשד"מ ובין הרא"ח יש ללמוד מתוך מכתב שכתב לו במוצאי מנוחה, א' דסליחות (בלי פירוט השנה):

אשר בעת ראיתיו פא"פ בשבת אחים יחד על השובע שמחות בתל תלפיות [חתונה בליובאוויטש], הרי אתה בעצמו הי' המתחיל והדורש והמדבר בתדירות דווקא, ואני מצדי הבטחתי לך ג"כ ברור, שמסתמא לא אתעצל להשיבך כראוי וכדבעי עצהיו"ט אי"ה, ואעפ"כ ואף גם אחר כל משך ימים רבים הללו לא זכיתי לקבל מאתך שום תמונת אות.

(9)) אודות המכתב הזה כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באג"ק ח"ד אגרת תתקיז.

(10)) קטעים ממנו העתיק החסיד ר' ישראל דזייקאבסאן בזכרונותיו (זכרון לבני ישראל עמ' קכו).

(11)) רובם אל הרב יהודה ליב משכיל לאיתן, רבה של פלעשצעניץ.

(12)) רובם אל ידידו ומחותנו המשפיע ר' הענדל.

(13)) בתקופה אחת במאסרו, כתב שירים ודברי סטירה על ישיבתו במאסר.

(14)) ממכתביו שכתב ממאסרו נראה שבמשך תקופה מסוימת הרשו לו ללכת להתפלל בבית הכנסת, ואפשר ששם הי' מעיין בספרים.