מעלת השידוכים מבית כשר

מאהבתי אותך בכל לב אדרוש שלומך, ואברכך בשמחת לב בימים האלו (96) אשר ניתנו לנו לשמחה ולששון.

בין הששה פירושים הנמצאים על תיבת "והשיאנו", הנה לפניך דרך ישרה לפרשו גם להענין אשר דרוש אליך, וכפי שסידר רבינו הקדוש סדר נשים אחר סדר מועד "הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו?".

ועל זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא זו אשה, כדדרש ר' חנינא בברכות ד"ח, ועל "זאת" אפשר לומר מלשון "זאת הפעם".

נכון הייתי לדבר אתך בזה, בעת אשר היית אצלי (97) קודם נסיעתך, אמנם ראיתי כי טרוד היית בענין הנסיעה, וגם השומרים הסובבים החלו להכריחני להכנס לפנים מן הכלאים, לזאת הנני עתה להיות נדרש ללא שאלוני.

כאשר אני משער את מטרתך אשר אלי' פניך מועדות, ובמה אתה בוחר. ראשית כל אבקשך, איעצך לא למאן בהנכבדות אשר ידובר בך, אשר לפי ההצעה ענין ישר ונכבד הוא לפניך.

אל תחשבני מבני הדור אשר אבד עליהם כלח, אשר לא ידעו ולא יבינו את רוח היום השורר בלבות החדשים, כמוני כמוך יודע אני ומכיר את תנואות בני הנעורים.

אמנם אחת היא אדבר. מי האיש האוהב ימים לראות טוב, לא יחפוץ באשה אשר היא עטרת בעלה, ותסובב גבר, כאשר אמרתי לך בענין איתתך גוצא (98) כו', ודברי חכמים ז"ל חיים וקיימים גם עתה, חות דרגא, ורק אלה יתנו יקר לבעליהן, אשר טפלים במעלותיהם לעומתם, והן לא תבגודנה באלוף נעוריהן.

מה טוב ומה נעים אלה אשר גודלו בבית הוריהן על דרכי הצניעות, דת משה ויהודית, והאיש אשר מהר ימהרנה לכרות אתה ברית עולם, הוא אהובה הראשון לא אפפוה חבלי אהבים, ואינה יודעת מה זאת? אז תהי' שורר בביתך, ואתה תמשל בה. ולפי ירידת המדרגות בדור הולך ודור בא, כולי האי ואולי, למצער, ידעו יוצאי חלציהן אשר מאבן ישראל מחצבתם.

לא כן, האם, אשר גם היא בעצמה סר צלה מעלי', וכבנות נכר צלם דמות תבניתה, היפלא אם תסיר את בנך מאחריך, אשר לא יזכר שם ישראל עוד, אשר גם נפשך תגעל בזה.

אם כי אתה עול ימים, שתוי לרוי' מים הזדונים ושאוף רוח הזמן הבוגד, אשר לעומת ימים הבאים תהי' אתה יהודי ארתודוכסי ופאנאטיזמי, ואתה חרות את דברי לזכרון על לוח לבך, כי אם ח"ו עוד לא הגיעה העת להאיר נר ישראל, כי אז תמצא דברי נכונים.


(96)) חוה"מ פסח.

(97)) במאסר בסמאלענסק.

(98)) ב"מ נט, א.

(96)) חוה"מ פסח.

(97)) במאסר בסמאלענסק.

(98)) ב"מ נט, א.