שאלות אצל רבותינו בעניני עסק

... מה (91) שייעץ כ' לאחי לתור לפניו מנוחה בעסק מעט היגיעה ושווינדל, הנה בד"כ בוודאי עצה טובה היא, ע"פ המבואר בכ"מ ובאריכות בהקדמת ד"ח, אבל עכ"ז אין אתנו יודע עד מה לדון מהכלל על הפרט, זולת מי שזכה להיות נהנין ממנו עצה כו', ומי יודע אשר לא טוב לפניו עסק שווינדל דווקא אם יזדמן לו, ומה גם אם אין בידו לבחור, וכמו שכל מזונותיו ש"א קצובים כו', כן באיזה אופן יהיו, הוא ג"כ קצוב מלמעלה.

[א"כ יש להבין מהו"ע אשר ידרשו אנ"ש עצות בעניני עסק מרבותינו הקדושים בכל דור.

אפ"ל כי היא הנותנת, יען כי עיני ה' אל צדיקים לראות מה ששייך לנפש השואל, ישוללו מהמברר טורח חנם לתור לו את המתברר אשר אינו שייך לו, כי לא תצלח בידו, או שלא ישיגו או אם יתעקש להשיגו מצד כי חפצו בזה לא יצליח לו, אם בגשמי' או ברוחני'. ולכן מעולם אין חפצם להזקק לקאמישיעש.

הגם כי יש בזה גם טעם פשוט, שלא יטרידום ההמון בעצות מרחוק, אשר כל איש מאמין ואינו מאמין ידבנו לבו לדעת עצתם, בלא עמל ויגיעה, ואולי יסכימו דבריו לחפצו מה טוב, ואם לא הלא הברירה בידם, וע"כ למה להם להיות שדי מלין בכדי.

אמנם מי שנוגע לו הדבר עד שיפקיר א"ע מעט מטלטולא דגברא ובחסרון כיס, הנה מלבד שע"פ רוב יחוש על יגיעו לעשות היפוך דבריהם, אף גם זאת כי הקצת ביטול שלו, נותן כח בהמשפיע להורות לו את הדרך הישרה לפניו, ועצת ה' אשר היא תקום מדברת מתוך גרונו.

אבל עוד יוכל להיות, כי כל האדם נצרך להיות נגד עיניהם, עם כל כחות נפשו ולבושי', וכמו שמרומז בתניא פ"ב, ואפי' השפע שנותנים לו מן השמים הכל ע"י לבוש זה].


(91)) המשך המכתב הנ"ל אל המשפיע ר' הענדל.

(91)) המשך המכתב הנ"ל אל המשפיע ר' הענדל.