פרק ראשון - תולדות אברהם חיים

אביו

במכתבו של הר"ש ראזענבוים, בן-אחיו של הרא"ח, כותב אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

ע"ד אשר ביקש ממני כ"ק לכתוב את תולדותיו של דודי ז"ל באריכות יותר, הנה ע"ד אבותיו אינני יודע בפרטיות, אך זאת אני יודע כי אביו (הוא זקני) ז"ל הי' ג"כ איש נכבד, למדן וי"ש גדול, שמו הי' דובער (ונק' כן ע"ש האדמו"ר האמצעי נבג"מ) ובסוף ימיו הי' מלמד, ולמד עם תלמידיו בגפ"ת, וציוה את בניו ואת ביתו אחריו שישמרו דרך ה' כו'.

[ויותר מסתבר שנק' כן ע"ש הרב המגיד ממעזריטש, שהרי הרא"ח נולד לערך בשנת ת"ר, וא"כ נולד אביו ודאי לפני שנת תקפ"ח - שהיא שנת הסתלקות כ"ק אדמו"ר האמצעי].

אביו הנ"ל חי לפחות עד שנת תר"נ, ובמכתבו של הרא"ח, שכתב ממאסרו ביום ה' פר' צו תר"נ, הוא מספר אל המשפיע ר' הענדל:

כאשר תקרב עוד ישועתי לבא בעז"ה, בדעתי לכתוב לביתי איה"ש, והעיקר לכ' אבי שי', ליטול מהם רשות, או לדרוש עצתו, אם לשים נסיעתי דרך ליבאוויטש... ואבי שי' חלש מאוד בבריאותו, עד כי כבד ממנו גם לכתוב אלי איזה פ"ש בכתב ידו במכתבי ביתי, והוא סופר ומונה לשעות ולרגעים את התראות פנים עמדי בחיו"ש.

ומסגנון הדברים נראה, שגם אביו הי' גר אז בפלעשצעניץ.