בניו ובני ביתם

במכתב שכתב הרא"ח ממאסרו במוצאי ש"פ האזינו תרמ"ט מספר לפני ידידו ומחותנו המשפיע ר' הענדל:

בני מענדיל (15) הי' אצלי, התמהמה פה ארבעה ימים, ובכל יום הי' אצלי כמה שעות. פניו מועדות לנסוע לפאריז תיכף אחר החג... בני יעקב אשר הי' לי לשעשועי נפשי...

ובמכתב שכתב ביום ד' פר' מסעי הוא מזכיר את "בני זלמן שי'".

אחד משלושה בנים אלו התחתן, כנראה, בשנת תרמ"ד, כדלקמן עמ' פד-ז.

בשנת תרס"ד נפטרה אשתו של הרא"ח בארה"ב, ובמכתב התנחומין כותב לו החסיד ר' יהושע קאסטראל:

ע"פ ההשערה הנך עם בנך הצעיר מ' יוסף נ"י, אשר נשא אשה באמעריקא. אינני יודע מהות האשה בעלת ביתך, וכמעט שגם את בנך מ' יוסף אינני מכיר.

בשעה שהי' הרא"ח במאסר הי' עדיין ילד, ולמד אצל מלמד, אשר הרא"ח כותב לו ממאסרו (בלי הזכרת שמו):

ועדי אזכה להשתעשע בצוף נעמם והוד חמדתם לנגד עיני, ישגשגו ויצמחו ויהי' לגפן אדרת, ושנינו יחד נחסה בצללי שריגי' אשר עליהם לא יבולו לעד לעולם, נראה נחת בנעימות נצח.

וראשית בכורי אהבתו יראני נא ידידי בהטותו אוזן קשבת לדברי אלה, אשר אבקשהו מקרב לבי, ישקיף נא וירא בעין חמלתו על טובת בני להנחותו במעגלי צדק, בדרכי התורה והמוסר, אל יעזבהו נא לילך שובב, לרוח הזמן כדרך נערים מנוערים, התועים כצאן בלא רועה.

אל יאבד נא זמנו לריק ועתותיו לבהלה, ועד שובי בעז"ה שלום לביתי ירחמנהו נא ידידי כרחם אב, לאמנו ולחנכו בכל אשר ידרש לו לפי שכלו, ובהתראותינו פנים איה"ש אשביעהו מלא חפנים ברכות ותשואות חן.

אמנם יותר יש לנו ענין עם בתו מרת ברכה סלאווא ובעלה ר' שלמה, בן החסיד ר' גרשון יהודה ליב בנו של החסיד המפורסם המשפיע ר' הענדל קוגל.

החתונה היתה בפר' תרומה תרל"ט, והוא שלח הזמנה גם לידידו החסיד המפורסם ר' שמואל דובער מבאריסאוו. בכ"ה אדר השיב לו מכתב מז"ט, ובו הוא מתנצל על אשר לא יכל לבוא להשתתף בחתונה:

אנכי כעת פה זייעמבין בשביל איזה ענין הכרחי... על ש"ק פ' תרומה שנקראתי אליך על הברכות נישואין למז"ט הייתי בליבאוויטש, וכ"ק שליט"א לע"ע אינו בשלימות הבריאה עדיין, השי"ת יחננהו שיהי' בריא כאולם ויפתח לו פתחו כפתחו של אולם ובו ועל ידו נזכה כולנו לפתוח פתחינו אף כפתחה של מחט... למחותנך ידידי ר"ה שי' ע"ש נכדו חתנך שי', והמז"ט הנ"ל יקבלו גם הם כחפצי וכחפץ לבבם.

בספרייה (16) ישנו כת"י (מס' 584) שנרשם עליו שם בעליו "שלמה בא"א גי"ל ז"ל קוהיל (17) (מקאציעלי)", ועל דף המגן רשם את ימי (ומקומות) הלידה והפטירה של בני משפחתו:

בני גי"ל נולד למז"ט יום ג' 4 טען ניסן תר"ם, בפליעשצעניץ.

בני שמואל נולד למז"ט יום ו' עש"ק ויחי 10 טען טבת תרו"ם לפ"ק

בני צבי הירש נולד למז"ט יום ו' עש"ק שמות 18 טען טבת תרמ"ז

בני מאיר שלום נולד למז"ט יום ד' קרח כ' סיון תרמ"ט

בני חנה נולד למ"זט עש"ק תזריע ב' ניסן תרנ"א לפ"ק.

הבן הרביעי, מאיר שלום, נולד בשעה שזקנו הרא"ח הי' במאסר בסמאלענסק.

מיד כשנודע דבר הלידה אל הסבא המשפיע ר' הענדל, נסע לפלעשצעניץ, וכתב על כך אל הרא"ח, המשיב לו ביום א' פר' פנחס:

ראיתי במכתבו אשר מצעדי הגבר כוננו (18) מאת ה' להיות על ש"ק פנחס בפליעשצעניץ, יתן ה' משאלות לבבו ויקויים בו גם סיפא דקרא, כן יבורך גבר (19) כו' בברכת מז"ט למען הבן הנולד לנכדו חתני שלמה נ"י, יזכו אביו ואמו לגדלהו עם כל אחיו לתורה ולחופה ולמעש"ט, ועינינו תחזינה.

אח"כ מוסיף לכתוב לחתנו ובתו:

חתני המופ' כו' מ' שלמה נ"י קוגל עש"ז בתי הצנועה כו' מ' ברכה סלאווא תי' ע"ש צאצאיהם יחיו

... אברך אתכם בברכת מז"ט בגלל בנכם הנולד להם במז"ט, ישמח האב ותגל האם ביוצאי חלציהם ופרי בטנם, תזכו לגדלו לחנכו ולחכמו בהצלחה וברווחה, ותראו ממנו בני רבעים, במספר את רובע ישראל, אשר לא ימד ולא יספר, יברך ה' אתכם בגללו, באורך ימים, ובעושר וכבוד והצלחת נצח. וגם אותי יפקוד לטוב לביתי, ישוב אפו (אף הפסיק הענין (20), אבל מרבה בחי' רביעית) ממני, וינחמני להשיבני בקרב לביתי, תשובה שלמה גאולה וישועה, וגם עיני תראינה את הטוב אשר ייטב ה' לניני ולנכדי, לא יבושו בי ואל אבוש בם, כל רואיהם יכירום כו'.

יודיעני נא מצב בריאות אם הילד, ואם הותרה מחבלי לידה בנקל, ומה שם בנו, מצב בריאותו, תכונת בנינו, ומי הי' המל בשר ערלתו, והברכים אשר קדמוהו להעלותו לרצון כו', וקרואי המשתה.


(15)) ראה אודותיו "זכרון לבני ישראל" עמ' קכז.

(16)) כתבתי על כך בכפר חב"ד גליון 100 עמ' 70; אלא ששם דימיתי שר' גרשון יהודה ליב הנ"ל הוא אחיו של המשפיע ר' הענדל, ועתה נתברר שהוא בנו.

שם העתקתי גם את תאריכי פטירת הוריו ואחותו, וכן זקנתו, שעתה נתברר שהיא אשת המשפיע ר' הענדל:

יום פטירת אמי זקנתי באסי' בת ר' ראובן ז"ל, יום ג' ח' ניסן תרמ"ט, מנוחתה בפלעשצעניץ.

כשנודע הדבר לרא"ח במאסרו, כתב מכתב תנחומים לבעלה ר' הענדל, בכ' אייר:

החדשות מפטירת זוגתו לא ידעתי עד כה, תהא מנוחתה שלום, כי רבות נשאה וסבלה בעוה"ז, והמקום ינחם כו'.

(17)) ובמבטא רוסי שונה ל"קוגל".

(18)) תהלים לז, כג.

(19)) תהלים קכח, ד.

(20)) ר"ל שהמאסר שבא ע"י אפו של הקב"ה הפסיק בין לידת הבן השלישי לבן הרביעי, כפי שהוא בפסוק (ישעי' מג, ז) בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, אף הפסיק בין עולם השלישי לרביעי.

(15)) ראה אודותיו "זכרון לבני ישראל" עמ' קכז.

(16)) כתבתי על כך בכפר חב"ד גליון 100 עמ' 70; אלא ששם דימיתי שר' גרשון יהודה ליב הנ"ל הוא אחיו של המשפיע ר' הענדל, ועתה נתברר שהוא בנו.

שם העתקתי גם את תאריכי פטירת הוריו ואחותו, וכן זקנתו, שעתה נתברר שהיא אשת המשפיע ר' הענדל:

יום פטירת אמי זקנתי באסי' בת ר' ראובן ז"ל, יום ג' ח' ניסן תרמ"ט, מנוחתה בפלעשצעניץ.

כשנודע הדבר לרא"ח במאסרו, כתב מכתב תנחומים לבעלה ר' הענדל, בכ' אייר:

החדשות מפטירת זוגתו לא ידעתי עד כה, תהא מנוחתה שלום, כי רבות נשאה וסבלה בעוה"ז, והמקום ינחם כו'.

(17)) ובמבטא רוסי שונה ל"קוגל".

(18)) תהלים לז, כג.

(19)) תהלים קכח, ד.

(20)) ר"ל שהמאסר שבא ע"י אפו של הקב"ה הפסיק בין לידת הבן השלישי לבן הרביעי, כפי שהוא בפסוק (ישעי' מג, ז) בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, אף הפסיק בין עולם השלישי לרביעי.