עסקיו

עוד כותב הר"ש ראזענבוים אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע:

וע"ד שאלת כ"ק מה הי' עסקו בעיר מולדתו, הנה הי' אצלם חנות גדולה ממאניפאקטור וגאלאנטעריי ובאקאליי.

אך עיקר מנהלי העסק היו אשתו וב"ב, אבל הוא בעצמו כמעט שלא ישב בהחנות כלל, ורק שהוא הי' נוסע תמיד לעיר גדולה הסמוכה להביא הסחורות שהי' נצרך להם בהחנות, והי' להם מזה פרנסה בריוח, ובעת שהי' בביתו הי' שוקד רוב הזמן על לימודו, והי' תורתו קבע גם בזמן.

ואיזה שנים הי' אצלו ברויז מיי"ש ומשכר, אך עסק זה לא עלה לו בהצלחה.

בעסק הנ"ל של יי"ש הי', כנראה, שותף עם ידידו ומחותנו המשפיע ר' הענדל, שגם הוא גר אז בפלעשצעניץ.

בקיץ תרל"ז החליט הרא"ח למכור את חלקו, ונתהוו מזה חילוקי דיעות ביניהם באופן החלוקה.

שניהם כתבו את טענותיהם אל כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, שפישר ביניהם באופן החלוקה.

את הפשרה הזאת ביאר כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע לפני החסיד ר' שמואל דובער מבאריסאוו, שהי' אז בליובאוויטש, והוא כתב אליהם אודות הפשרה. מכתבו נמצא בארכיון שלפנינו:

בעז"ה היום יום ה' זיין אלול טוב"ה וברכ"ה ושלו"ם

כ' אה' ידידי מאז, המופלג הוותיק י"א כו' מוהר"ח הענדיל נ"י ה' עליו יחיו

בדבר הדו"ד שיש בינך עם ידידינו ר' אברהם חיים נ"י, נמצאתי מחוייב בדבר חובת חובה מצד הציוי בפרט ומצד המצווה בכלל, לכתוב לך מזה כמו שהוא להלכה למעשה.

והיינו כי בעת היותי בליבאוויטש זה משך שלשה שבתות כהלכתן הי' תוך משך הנ"ל גם ידידינו הנ"ל, עם אחי הרר"י נ"י, והראה לפני כ"ק שליט"א הטענות שלך כמו שהי' מסודרים בכתב ידך תחת ידו, וגם הטענות שלו שהי' מסדר אותם בכתב ידו, מסר ליד כ"ק שליט"א, ואחר כו' יצא ממנו ההלכה פסוקה, אחת משתי אופנים הללו,

היינו אם רוצה אתה בדווקא להחזיק בקרעצים שלך ולא לעזוב אותה מידך, אזי הרשות נתונה לרא"ח הנ"ל למכור בית הרחיים שלו, ולכל מי שירצה מאן דהוא, ואינו מחוייב כלל וכלל לחזר אחר קונה כזה אשר לא יסיג את גבולך במכירת יי"ש, ובפירוש אמר אשר אף אם ירצה הקונה לקבל בשם פאטענט, אזי ג"כ אינו מחוייב רא"ח לחוש לזה מאומה, והחוב המגיע ממך לרא"ח הנ"ל, מלבד הרחיים, תסלק לו כשיעזור לך השי"ת אי"ה.

אכן אם תתרצה אתה מרצונך הטוב להניח ולעזוב הקרעצים מתחת ידך מכל וכל, אזי מחוייב הוא ליתן לך שני מאות רובל כסף מזומנים תומ"י דוקא, ועוד מאה רוכ"ס במשך שנה אחר הנחתך ויציאתך מן המקום, והחוב ישאר ג"כ כנ"ל.

והברירה בב' אופנים הללו בידך דווקא ולא ביד רא"ח נ"י.

כ"ז יצא מפיו הקדוש בלי שום מגרעת אף כקוש"י ממש לפניו, כי כן מסר הדברים האלה מהחל ועד כלה מפה לאזן באזני, שאני אכתוב לך מזה בשבילו, למען תדע ותבין ותאמין כי דברים ככתבם הללו הם הם דברים כהווייתם ממש כמו שיצאו מפורש מהרב הקדוש קדש הקדשים.

מכתב הרשד"מ - פשרת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

ואגב אמר כ"ק ג"כ בדרך עצה טובה בשבילך, שאתה תציע הענין הלזה מן הברירה הנ"ל, לפני שלשה אנשים (21) נבונים ונאמנים, וכמו שיבחרו הם לפניך הברירה ככה תעשה לעיכובא.

באמצע אני ד"ש בנך חביבי המופלג מ' גרשון ליב נ"י.

המבוקש שלו בכתב ידך נעשה הכל בי ועל ידי דווקא, כפי שיכתוב לך בפרטיות ידידינו רא"ח הנ"ל.

[...] מאדה"ש כאוות נפשך ונפש ידידך הדושתו"ט מלונ"ח

שמואל דוב בער מבאריסאוו


(21)) ראה גם אגרות-קודש אדמו"ר ה"צמח צדק" ח"ב אגרת יו"ד, ובנסמן בהערות שם.

(21)) ראה גם אגרות-קודש אדמו"ר ה"צמח צדק" ח"ב אגרת יו"ד, ובנסמן בהערות שם.