פרק שני - התקשרותו לרבותינו

כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"

ברשימת הר"ד שיפרין:

זכה לעלות ולראות את הוד קודש הקדשים אדמו"ר צמח צדק זצללה"ה, כאשר סיפר לא פעם, אשר פעם מצא לו דרך להביט דרך חלון מבחוץ לחדר אדמו"ר בעת תפילת שחרית של אותו צדיק, וירא הנה סולם מוצב ארצה ונשען על הגג, לנקות את ארובות העשן, והתענג לשמע את פסוקי תהילים קאפיטל לט, הנאמרים מפה קדשו, פסוק הודיעני ה' קצי כו', החזיר את פסוק זה כמה פעמים.

נעים הי' להפליא לשמוע את הניגון, והי' חושב אז - ווי גליקליך ער איז וואס ער האט געפונען די המצאה קריכען אף דעם דאך. והנה הרבנית הצדקנית נ"ע גערה עליו בזה"ל: בעז חרפהניק בעז בושניק (22) וואו ביסטו געקראכען? האסט ניט געזעהן ווי א איד דאווענט? וימלט. אבל הניגון נשאר עמדו, כי הי' שר את הפסוק באותו הניגון אשר שמע. והי' אז אברך כבן עשרים שנה.

הי' מרגלא בפומי' לספר כי בשעה שנכנס ליחידות, ואדמו"ר יושב על כסא, משני צדדי הכסא היו ידות להשען עליהן, ונגע בידו על אחת הידות, תיכף ומיד אחז אדמו"ר את ידו והסירו מעל הכסא.

בימים ההם הי' שוד"ר לאדמו"ר הנ"ל, ושמו הי' מאדיל ז"ל, שהתאונן לפני אדמו"ר כי לא נעים לו לנסוע ולסבב בעיירות של אנ"ש ע"ד מגבית מעמד והטלית שלו קרועה לגזרים, והשיב לו אדמו"ר: "הנני נותן לך את הטלית שלי אשר התפללתי היום". והי' אז יום צום גדלי'.

אך יצא יצא מחדר אדמו"ר (23), והנה החסיד ר' אברהם חיים לקראתו, ויספר לו כי אדמו"ר נתן לו את הטלית במתנה. ויאמר לו ר' אברהם חיים "שמעני, בא עמדי אל מוכר טליתים הנמצא כעת פה ליבאוויץ, ואקנה לך טלית חדש מן המובחר, ועוד אוסיף לך חמשה ועשרים רובל, ובעבור זה תן לי את הטלית של אדמו"ר", וכן עשה.

רא"ח הכיר בטב"ע כי האדמו"ר התפלל היום באותו טלית והי' שש ושמח כל ימיו על אשר זכה לטלית של אותו צדיק.

אני הכותב שורות אלה זכיתי לראות את הטלית כמה פעמים, והי' יקר בעיניו מכל הון רב.

רא"ח לבש את הטלית פעם אחת ליל כל נדרי, וידיו היו רועדות ללבוש את הטלית כל ימי חייו, וחשב כי הטלית הנ"ל יהי' תחת ידיו עד אחרי מאה ועשרים שנה, וחזר בו באמרו: "איככה אתעטף בטלית של אותו צדיק בטרם אלך ואינני?".

סוף דבר הי' כי שלח את הטלית לכ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] מר אביו [של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ] זצללה"ה נ"ע.

אודות הטלית הזאת כותב הרא"ח גם בצוואתו, שכתב בשנת תרע"א:

הגם שיש לי אצל זוגתי גם טלית של אדמו"ר נבג"מ זי"ע בעל צ"צ, אשר השגתי בכסף מלא מהמשולח ר' מאדיל ז"ל, אחרי אשר הכרתי את הטלית בטב"ע, כי ראיתי את אדמו"ר נבג"מ שהתפלל מלובש בו. הציצית שבו אינני יודע אם הם אותם שהיו בהטלית בעת שהי' אצל אדמו"ר או אולי החליפם ר' מאדיל באחרים. אבל ירא אני מגשת אל הקדש, להיות מלובש בו בעלמא דקשוט להתכסות בטלית שאינו שלי.

את דבר משלוח הטלית על ידו אל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מזכיר גם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, באגרת שכתב אל הר"ד הנ"ל, בי"ב תשרי תרצ"ו (אגרות-קודש ח"ג אגרת תתג):

זה רבות בשנים אשר החסיד הנודע ר' אברהם חיים נ"ע ראזענבאום שלח להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק תשורה... טלית גדול שהתפלל בו הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר צמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

באחת מאגרות שכתב ממאסרו (כ' אייר תרמ"ט) מספר על תקופת לימודו בליובאוויטש, יחד עם הגאון ר' חיים יעקב ווידרעוויץ (24):

קודם ש"ק הי' פה סמאליענסק הרב הגדול רח"י ממאסקווא, מפה נסע לוויטעבסק... בזכרי ימי קדם, אשר היינו יחד גם עמדו בתל תלפיות, זה בא בכדו וזה בא בחביתו, לשאוב מים חיים מן הנהר הגדול נהר פרת, הקטנים בקסמיהם והגדולים בקורותיהם.


(22)) בלי חרפה ובלי בושה.

(23)) לא ממש ביציאתו מהחדר פגש אותו, כי אם אח"כ, כמועתק לקמן מצוואתו:

הציצית שבו אינני יודע אם הם אותם שהיו בהטלית בעת שהי' אצל אדמו"ר או אולי החליפם ר' מאדיל באחרים.

(24)) דאבראמיסל תקצ"ה-ו - נ.י. תרע"א. מסדר שו"ת ה"צמח צדק" לדפוס. רבה של טשערניקא, קופישאק, מאסקווא (תרל"ז-תרנ"א) ושל עדת החסידים בניו יארק (תרנ"ב-תרע"א). ראה אודותיו חכמי ישראל באמריקה עמ' 38. תולדות חב"ד בארה"ב עמ' ג. כפר חב"ד גליון 615 עמ' 20.

וראה גם לקמן מכתבו של החסיד המפורסם ר' שמואל דובער מבאריסאוו אל הרא"ח, בי"ט טבת תרל"ז:

אפשר אכתוב ג"כ מליצה טובה עבורו למאסקעווע לכ' הרב מ' יעקב קופסיקער נ"י, שהוא נתמנה כעת התם למורה ודאין.

הרי שבתחלת תרל"ז עבר מקופישאק למאסקווא.

(22)) בלי חרפה ובלי בושה.

(23)) לא ממש ביציאתו מהחדר פגש אותו, כי אם אח"כ, כמועתק לקמן מצוואתו:

הציצית שבו אינני יודע אם הם אותם שהיו בהטלית בעת שהי' אצל אדמו"ר או אולי החליפם ר' מאדיל באחרים.

(24)) דאבראמיסל תקצ"ה-ו - נ.י. תרע"א. מסדר שו"ת ה"צמח צדק" לדפוס. רבה של טשערניקא, קופישאק, מאסקווא (תרל"ז-תרנ"א) ושל עדת החסידים בניו יארק (תרנ"ב-תרע"א). ראה אודותיו חכמי ישראל באמריקה עמ' 38. תולדות חב"ד בארה"ב עמ' ג. כפר חב"ד גליון 615 עמ' 20.

וראה גם לקמן מכתבו של החסיד המפורסם ר' שמואל דובער מבאריסאוו אל הרא"ח, בי"ט טבת תרל"ז:

אפשר אכתוב ג"כ מליצה טובה עבורו למאסקעווע לכ' הרב מ' יעקב קופסיקער נ"י, שהוא נתמנה כעת התם למורה ודאין.

הרי שבתחלת תרל"ז עבר מקופישאק למאסקווא.