כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

להלן יסופר אשר בעת מאסרו בסמאלענסק, שלח כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע את אחיו הרה"ק רז"א לעיר סמאלענסק, להשתדל עבורו ולהודיע על כך לפני טובי העיר סמאלענסק ולאחדים מאנ"ש אשר היו בעת ההיא בעיר ההיא.

הרא"ח הי' מתכתב מתוך מאסרו עם ידידו ומחותנו המשפיע ר' הענדל, שהוא גם הי' כותב לו מהנשמע אצל כ"ק אדמו"ר נ"ע, ותוכן המאמרים שהי' אומר.

בתחלת כסלו תר"נ כתב לו המשפיע ר' הענדל את תוכן המאמר שאמר אדמו"ר בש"פ לך לך, וע"ז השיב לו הרא"ח באור לי"ט כסלו:

המאמר אשר נאמר בפ' לך לך, נראה מקיצור הדברים אשר שלח לי, כי הוא מאמר יקר ונכבד מאוד הפותח שערי אורה כו', רק הקיצור אינו מספיק לי לבא אל המטרה.

ואחר שמאריך בהערותיו לתוכן המאמר, מוסיף:

ירא אני לערב דברי חול בדברי קדש, כמצווה עלינו את ה' תירא לרבות (26) כו', אשר רוח ה' דיבר בם ע"פ מקורים נאמנים ושרשים אמיתים, ע"כ אם יהי' לו שעת הכושר ליכנס לכ"ק כו' בדברים בע"פ דוקא, להתיר את הספקות הנ"ל, וישיבני נא במכתב אשר ישמע מפ"ק. ואם שגיתי, הנה מעתה כל דברי בזה בטלין ומבוטלין כו', ולא יהון חלין כלל וכלל, כי אינני בכל הנ"ל רק כמסתפק ושואל.

אם אפשר לבקר את ידידינו המופ' הרר"א חוזר (27), להניח בכתב את כל המאמר, כפי אשר קיבל כו', הייתי חפץ מאד בזה. ואם הי' אפשר לו להניח בכתב כל מאמר אשר יאמר בכל משך שבתי פה, וישלח לי ע"י פאצט ג' ד' מאמרים בפעם אחת, אשר תכיל אותם מארקע אחת בת שבע קט', על אדרעס ידידינו מוהרא"י זרחי (28), הייתי מלא רצון מזה, והי' לי שעשועים יום יום.

תקותי כאשר יוציאני ה' ממסגר אסיר לנסוע לביתי אי"ה, להיות גם בליבאוויץ, ואשיב לו ככל תגמולוהי עלי.

המשפיע ר' הענדל שאל בזה את כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, וכתב את המענה אל הרא"ח, שהי' עדיין במאסר.

בה' פר' צו משיב לו הרא"ח:

בדבר השאלה אשר שאל מחו' מכ"ק הרש"ב שי', לא קלע מחו' אל המטרה והחפץ אשר הי' עיקר כוונתי לשאול, ונדבר בזה איה"ש בהתראותינו פנים בחוי"ש, ותשובתו הרמתה אין יד שכלי משגת מקוצר המשיג כו', רק זאת הרווחנו מדבריו...

בדבר ההנחות אשר כתב (29) כו', צדקו דבריו, ואם הם לתועלת הלא המה רק למי ששמע הדברים ממקורם הנאמן יועילו לו למזכרת...

כאשר תקרב עוד ישועתי לבא בעז"ה, בדעתי לכתוב לביתי איה"ש, והעיקר לכ' אבי שי', ליטול מהם רשות, או לדרוש עצתו, אם לשים נסיעתי דרך ליבאוויטש, בטח אחפוץ להיות שם גם ש"ק... רצוני מאד להיות בליבאוויטש...

יודיעני נא גם כעת ממצב בריאות כ"ק הרש"ב שי'.

עוד יסופר להלן, מתקופת הגירתו לארה"ב, כאשר ארגן שיעורי לימוד חסידות, ודיווח על כך אל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בליובאוויטש, שהשיב לו בארוכה, כמה מכתבים.

הוא גם הי' שולח אל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ספרים, כתבי-יד-קודש, והטלית של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" שהי' אצלו.

בסוף ימיו כתב את צוואתו, ושלח העתקה אל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, שאישר אותה ובירך אותו באריכות ימים, כמסופר כל זאת לקמן.


(26)) תלמידי חכמים (פסחים כב, ב).

(27)) זעליגסאן. הי' חוזר מאמרי אדמו"ר נ"ע כל ימי נשיאותו, אבל עיקר תקופתו, שהי' רושם את ההנחות, היתה בשנים תרמ"ג-תרמ"ז. ראה קטע מיומן כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שנדפס ב"חנוך לנער" עמ' 24 ובכ"מ.

(28)) שגר בסמאלענסק, ועזר הרבה לרא"ח בתקופת מאסרו.

(29)) שרשימת ה"הנחות" מדרושי אדמו"ר, שרשם ר' אהרן חוזר כנ"ל, הם רק ראשי פרקים, ויכולים להועיל רק למי ששמע בעצמו את המאמר, שיועיל לו לזכרון את תוכן המאמר.

(26)) תלמידי חכמים (פסחים כב, ב).

(27)) זעליגסאן. הי' חוזר מאמרי אדמו"ר נ"ע כל ימי נשיאותו, אבל עיקר תקופתו, שהי' רושם את ההנחות, היתה בשנים תרמ"ג-תרמ"ז. ראה קטע מיומן כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שנדפס ב"חנוך לנער" עמ' 24 ובכ"מ.

(28)) שגר בסמאלענסק, ועזר הרבה לרא"ח בתקופת מאסרו.

(29)) שרשימת ה"הנחות" מדרושי אדמו"ר, שרשם ר' אהרן חוזר כנ"ל, הם רק ראשי פרקים, ויכולים להועיל רק למי ששמע בעצמו את המאמר, שיועיל לו לזכרון את תוכן המאמר.