פרק חמישי - התקופה שאחרי המאסר

הבריחה מרוסיה

ברשימת הר"ד שיפרין:

נתעורר עליו עוד משפט, ואז יצא חוץ למדינה, ובא עד אמסטערדאם, ועשה מסחר עם החסיד המפורסם פערסון, וראיתי כתב קודש אשר כתב הרב רז"א בן האדמו"ר מהר"ש נ"ע שכתב שטר השותפות אשר לפניהם.

ובמכתב הר"ש ראזענבוים:

אח"כ בהיותו בביתו שלח אחריו החוקר דין דשם עוד הפעם (והוא הי' איש טוב ואוהבו של דודי ז"ל), ואמר לו להוי ידוע לך שיש עליך עוד משפטים ויהי' נצרך לך לישב בבית האסורים עוד הפעם, ורמז לו שיברח לו לחו"ל, וכן עשה, ונסע מביתו באמצע הלילה.

ושונאיו מהמנגדים בשמעם באותו לילה שברח לו מהעיר, נסעו אחריו לעכבו, אך השי"ת שמרו מידם ולא השיגוהו.

ומביתו נסע מתחלה על ש"ק לווארשא, כי שם הי' אז מקום דירתו של אבי ז"ל (41).

ואחר ש"ק נסע לארץ אשכנז לעיר פראנקפורט, ותיכף בבואו לשם בא לשם גם אחד מבניו, ופתחו שם חנות ממאכלי חלב, ונתעכבו שם לערך שנה אחת.

ואח"כ בא אליו פקיד אחד מהפאליציי, וגזר עליו לעזוב את ארץ אשכנז, שאין לו רשות לדור שם, ונסע משם לאמסטערדאם, כי לנסוע למדינת אמעריקא זה הי' אז נגד רצונו לגמרי, ונתעכב באמסטערדאם איזה זמן, ולהיות שלא נזדמן לו שם שום עסק ממה להתפרנס, הי' מוכרח לנסוע משם שלא ברצונו למדינת אמעריקע.

כל הנ"ל העתקתי ממכתבו של אחי יחי', ועל דבריו באפשר לסמוך כי הוא בעל זכרון טוב.

וביתר פרטים סיפר לי ר' חיים ליברמן מפלעשצעניץ:

באחד מימי תשרי תרנ"ב-ג הודיעוהו בלחישה שלמחרת שמח"ת עומדים לאסרו שוב. הרא"ח לא סיפר זאת לאדם. באותו שמח"ת סידר בעצמו התוועדות רבתי עבור כל החסידים שבעיר, והתוועדו בשמחה רבה כל היום. כשירד הלילה נעלם מהאופק. לאחר זמן נודע שהעתיק מושבו לאמסטרדם, שם ניהל עסק משותף עם החסיד ר' אבא פרסון מקעניגסבערג - שגם הוא הוכרח לעזוב את רוסיא בשנה שלפנ"ז, מסיבות שונות.

בארכיון שלפנינו נמצאים שני מכתבים משנה זו (תרנ"ג), הראשון נכתב בברלין - חסר תאריך, והשני מקעניגסבערג - מיום ד' פר' תבא תרנ"ג. ומהם יש ללמוד קצת על תעסוקתו בשנים האלו, ואשר בקיץ תרנ"ג עבר מברלין לקניגסברג.

בראשון הוא חותם:

הנני המסדר ומכין דברי חכמים להדפסה, מתגורר בבית הרב הגאון נ"י המו"ל, פה ברלין.

והיינו שעסק כמגיה ועורך בכתב-עת תורני-מדעי בברלין. לע"ע לא נתברר לנו באיזה כתב-עת עבד אז ומיהו "הרב הגאון נ"י המו"ל".

המכתב נכתב אל הרב צבי טיעטץ (מחבר פי' "זכרון יהודה" על איכה, קראטאשין תרמ"א), שכתב מאמר על נוסח ברכת מילה "צוה ידידות", צוה בל' עבר ונסתר או צוה בל' עתיד ונוכח. הרא"ח החליט להשמיט קטע אחד מדבריו שכתב, ומסביר לו במכתב את סיבת השמטה זו.

המכתב השני נכתב מקעניגסבערג אל ר' זאב וואלף ואל ר' חיים גרשון קוגל, ובו מספר על קשיי ההסתדרות בברלין, בקעניגסבערג ועל מניעת נסיעתו לארה"ב.

הוא גם מספר ששלח מכתב אל הרב חיים יעקב ווידרעוויץ, שהגר בשנת תרנ"ב לארה"ב, והתייעץ אתו אם כדאי שגם הוא יהגר לארה"ב. ועל מכתב תשובתו מספר:

גם מידידינו היקר באדם, גבר חכם בעוז כו', רב הכולל לאגודת הספרדים (42) במדינתם, הרה"ג מוהרח"י נ"י ווידרעוויץ, הגיעני מכתב גדול ורחב ידים בימים ההם, הנכתב ביום ט"ז אייר, ולא השיבותיו מאומה לפי כבודו עד זמן הזה.

קיצור דברי מכתבו הנוגע לתשובת שאלתי (המובנת מתוך תשובתו) הי' בזה הלשון,

"כבר גמרתי בלבי לא להשיב מאומה לכל שואל ומבקש עצתי בדבר עקירת דירתו לפה, ואך למותר הוא, כי לא לאדם דרכו כו', ומד' מצעדי גבר כו'.

כל הבא לפה הנני מוכן ומזומן לעשות למענו כל אשר יהי' לאל ידי כדרכי מעולם, אמנם להבטיח בבירור לא אוכל.

בדרך כלל הארץ הזאת טובה היא מאד להחפצים באיזה עבודה שיהי'. משפחה הבאה לפה ויש בה שלשה או ארבעה אשר אונם במתנם לעבוד, תיכף בבואם לא ידעו מחסור, אמנם לאנשים רכים וענוגים, לא ראיתי כמוה לרוע".

וסיים בטוב ובשלום.

ממילא מובן אשר דבריו הצודקים והאמיתים לא פעלו בקרבי חשק גדול לשים פעמי אל הארץ הטובה והרחבה הזאת, יען כי יודע אני בנפשי כי אינני מכת הראשונה אשר זכר במכתבו, ורק בין האנשים הרכים אני נמנה, ואיככה אוכל לשאול עצת נבונים ולעשות היפך דבריהם, לזאת משכתי אז את ידי מהרחיק נדוד אל ארץ הטובה לאחרים זולתי ולא למעני.

וכאשר גם בבערלין לא מצאתי מנוח, הנה איזה דמיון כוזב עבר על פני, והנחני לפה קיניגסבערג, בדבר איזה עסק אשר השתדלתי בו כל ימות הקיץ, יגעתי ולא הונח לי, כי לא יצא מחשבתי לפעולת אדם, אם חפץ ה' לא הסכים על ידי...

וסיום המכתב חסר.


(41)) הרש"ז, אחיו של הרא"ח. שאודותיו כותב הרא"ח במכתב כ' אייר תרמ"ט:

היום הגיעני מכתב מאחי זלמן נ"י, אשר הוא שלח למאסקווא, שיבואו כב"ב לווארשא, לקביעות דירה, ויום אתמול נסעו דרך סמאלענסק.

(42)) ר"ל הרב הראשי לעדת החסידים המתפללים בנוסח ספרד.

(41)) הרש"ז, אחיו של הרא"ח. שאודותיו כותב הרא"ח במכתב כ' אייר תרמ"ט:

היום הגיעני מכתב מאחי זלמן נ"י, אשר הוא שלח למאסקווא, שיבואו כב"ב לווארשא, לקביעות דירה, ויום אתמול נסעו דרך סמאלענסק.

(42)) ר"ל הרב הראשי לעדת החסידים המתפללים בנוסח ספרד.