פרק חמישי - התקופה שאחרי המאסר

ההגירה לארה"ב

ברשימת הר"ד שיפרין:

בשנת תרנ"ח בא הוא עם בני ביתו לארצות הברית, ועסק במסחר אבנים טובות ומרגליות, וביתו הי' בית ועד לחכמים. הי' לו חליפת מכתבים עם האדמו"ר [מוהרש"ב] זצללה"ה.

בכותרת נייר המכתבים שלו:

A. Rosenbaum, Dealer in Diamonds & Jewelry,

444 Grand Street, 2nd floor

*

כשהגיע לארה"ב אסף מסביבו את אנ"ש בניו יארק, ובמכתבו אל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע דיווח על סדר החיים וקביעות עתים בתורה.

בכ"ד אד"ר תרס"ב השיב לו בארוכה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע (אגרות קודש ח"א אגרת קיד):

מכתבם גם הסך מאה רו"כ נכון הגיעני במועדו.

רב עונג שבעתי ממכתבם ואודה לה' על אשר לא נמצא פסול ח"ו בזרעא דאבא מארי זצוקללה"ה נ"ע זיע"א, ואותן שהיו מקושרים אליו באמת הנה גם בהיותם בארץ רחוקה לא נתרחקו ח"ו בנפשם ורוחם, ועוד רוח ה' מתנוסס בקרבם.

ואתם אחיי חזקו ואמצו והיו לגבורי חיל, כי הארץ אשר אתם גרים בה צריכה חיזוק יותר, החלש יאמר גבור אני בגבורתה של תורה ועבודה. ואם כי ודאי טרודים אתם הרבה בעסקיכם וגם בטח יש ריחוק מקום מאחד אל רעהו מ"מ תתחזקו ותתאמצו לעמוד על נפשיכם להתאסף יחד וללמוד שיעור קבוע בדא"ח, כי הלימוד ברבים יש לו חיזוק וקיום בעזה"י, ונוסף לזה מעלת האסיפה והקיבוץ יחד בלב אחד להתעסק בתורה ועבוד"ה, ויראי אלקים ידברו איש אל רעהו, ואיש את רעיהו יעזורו. ולכה"פ תתאספו ג' פעמים בשבוע בליל ה' (השייכה ליום ועש"ק) ובש"ק ובמוצש"ק.

גם תעשו תיקונים בענין התפלה אשר התפלה ברבים שהיא רצוי' לפני המקום, לא תהי' במהירות ובחטיפה ח"ו כ"א במתינות ובכוונה רצוי'. ועוד תיקונים בעניני המצות בזהירות יתירה לפי המקום והזמן...

*

אגרת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע אל הרא"ח

בשנת תרס"ד נפטרה אשתו. על מצבו באותה שעה מספר במכתב שכתב באדר"ח אד"ש תרס"ה:

יסור יסרני ה' בעת ההיא, הבדיל ממני את אשת נעורי, אחרי שכבה על ערש דוי כארבעה ירחים, ופזרתי על רפואתה יותר מאלף כסף. וקודם לזה בשנה ההיא אבדתי קרוב לשני אלפים במסחרי, עת אשר לא הגיע הסחורה מדייטשלאנד. וכל הסך הזה עלה בערך עד 3/4 מכל רכושי אשר חנני ה' לעת זקנה ושיבה.

כשנפטרה אשתו כתב על כך גם לידידו החסיד ר' יהושע קאסטראל, שגר באותה שעה בסאן-רעמא איטליה. במכתב תשובתו (מסופר אודותיו ב"זכרון לבני ישראל" עמ' קכו-ז) הוא כותב בז' שבט תרס"ד:

קודם כל דבר עלי לנחמך על אשת נעוריך שהלכה למנוחות, אבל אינני יודע במה לנחמך, כי נעלם ממני עם מי אתה? ע"פ ההשערה הנך עם בנך הצעיר מ' יוסף, אשר נשא אשה באמעריקא, ואינני יודע מהות האשה בעלת ביתך, וכמעט שגם את בנך מ' יוסף אינני מכיר, ואיככה אנחמך?

אמנם בכלל אחשוב כי בלי תפונה הנך חושב אודות זיווג שני, ובהכרח לחשוב מזה, כי עדיין לא זקנת ולשבת גלמוד בלתי אפשר...

ממה שאמרת שהנך טרוד בגמ"ח תמיד, לא נתפעלתי, כי הלא זה כל תשוקתך מעודך, ובדרך שאדם רוצה מוליכין אותו.