ברכת הגומל ביציאה ממאסר

ומסופק אני לענין דינא, כשיזכני ה' וממצוקותי יושיעני בקרב, לענין ברכת הגומל. הגם דחבוש הוא על עסקי נפשות דוקא, וי"א דגם על עסקי ממון אם הי' מעונה בכבלי ברזל (56), אכן באמת בלא"ה יש בזה סכנה, שנמצאים פה אנשים א"י, לא רק החשודים על ש"ד, כי אם רוצחי נפש ממש, אשר נגמר דינם להשתלח אל ארץ גזרה על כל ימיהם, ואין להם משפט אדם כלל והמה כחיתו יער, אשר רק בהשגחתו ית' אנחנו חיים, ברוך ה' שלא נתננו כו' ואל יטשנו לנצח, ובאברתו יסך לנו.


(56)) ראה סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ג ס"ב.

(56)) ראה סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ג ס"ב.