הערות לס' באר אליעזר

למען כבוד הרה"ג חו"ב צמ"ס, שמו נודע בשערים כו' מוהר"ר אליעזר סופר נ"י

מדי עברי בין בתרי ספרו באר אליעזר (59) וראיתי בו דברים ישרים ונכוחים למוצאי דעת, ראוים הדברים למי שאמרם, מצאתי במו גם דברים הצריכים ביאור לאיש כמוני, ואלה המה.

א. בפתיחה בתחילתה ד"ה גרסינן ז"ל, והיכן מבואר דיעשה שלום אף בפשמ"ט, ע"ש בפרש"י וז"ל שלום שלום תרתי זימני, א' למעלה וא' למטה ע"כ. ואי משום דק"ל לשון הכתוב דקאמר לי לי, עי' חדא"ג מהרש"א וז"ל, כפל ענין השלום לו ית' ב"ה כי שני העולמות שלו ית' ב"ה הם כל ע"כ. וכ"ה בזהר במדבר דקי"ח ע"א ע"ש, ועי' בתיקונים דמ"ה ע"ב ודמ"ז ע"ב.

ב. בברכות דמ"א ע"ב ר"ח ורב המנונא כו', וקשה לו איך בריך רה"מ קודם ר"ח שהי' כהן כו' או והוא העיקר דרה"מ הי' רבו של ר"ח מדקא"ל מר עכ"ל.

הנה בקדושין דכ"ה גבי סבי דנזוניא משמע להיפך דרה"מ הי' תלמידו של ר"ח. וכן אי' להדיא בעירובין דס"ג גבי רה"מ אורי בחרתא דארגיז בשני דר"ח. ואם כי מבואר בתוס' שם דתרי רה"מ הוי, הנה חד תלמידו של ר"ח וחד תלמידו של רב, אבל זה לא מצינו שהי' עוד רה"מ רבו של ר"ח.

והראי' שהביא מר מדקא"ל מר, אין ראי' כלל, ע' ביצה ד"ו גבי רבינא הוי יתיב קמי' דרב אשי חזי' דהוי עציב כו' אמאי עציב מר כו' ולותיב מר האידנא. וע' בעירובין דס"ג רבינא סר סכינא בבבל א"ל רב אשי מ"ט עביד מר הכי. וע' בכתובות דפ"ה דרבא קרי לרב פפא תלמידו בשם מר. וע' בברכות דמ"ו גבי ר' אבוה ור' זירא דקראו זא"ז בשם מר, לישרי לן מר כו' לא ס"ל מר כו'.

ועיקר קושיתו אינני מבין, דלמא לא הי' רוצה ר"ח לאכול כלל לא התמרי ולא הרמוני, ודלמא הוי אכיל חד מינייהו, ודילמא הוי אכיל תרווייהו ובריך ארמוני ברישא.

ואי משום דשתיק לי' רה"מ לא אירי', דכה"ג מצינו בשבת ד"נ ע"ב גבי אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוי יתבי אייתי לקמייהו ברדא, אמימר ורב אשי משו מר זוטרא לא משא, אמרי לי' לא סבר לי' מר כו'.

ועוד קשה מנ"ל למר דגם רה"מ לא הי' כהן.

הנני המתאבק בעפר תלמידי החכמים, מצפה לתשובתו

אברהם חיים ראזינבוים


(59)) ווארשא תרל"ב.

(59)) ווארשא תרל"ב.