פרק שביעי - כתביו בקבלה וחסידות

הערות למאמר לך לך תר"נ

ב"ה אור יום ה' י"ט כסלו לסדר וי"ט אלינו חסד, תר"נ, סמאלענסק

כבוד מחו' יקירי המופל' וו"ח כו' מ' חנוך הענדל נ"י

... המאמר אשר נאמר בפ' לך לך (60) נראה מקיצור הדברים אשר שלח לי כי הוא מאמר יקר ונכבד מאוד, הפותח שערי אורה כו', רק הקיצור אינו מספיק לי לבא אל המטרה.

ומהו ענין גוי גדול אשר לפי' המדרש הוא ברי' חדשה, הנעשה ע"י שינוי מקום בעבודה בנפש כלומר הזזה והתעוררות רחמים על נפשו (כפי' הר"ן כו') שירדה מאיגרא רמה כו', היינו ממקום כבודה להיות במאסר הגוף כמשל בן המלך בשבי', אשר זהו ג"כ שינוי מקום מאיגרא רמה כו', ואח"כ נאמר אשר בחי' זו בחי' ברי' חדשה נעשה ע"י מצות מעשיות, מעשים טובים ומאירים (ואולי יובן זה עם מ"ש בתו"א ד"ה השמים כסאי בענין וצדקה תרומם גוי, דבחי' ברי' חדשה אשר זהו"ע השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה דוקא, זהו בחי' ואעש"ך לגו"י גדול, וביאור השמים החדשים כו' וברי' חדשה יובן ממ"ש באריכות בד"ה כי כאשר השמים החדשים שבלקו"ת, ובביאור שם, אך אין מדרש בלא חידוש כו').

אמנם זה אינו מובן לי מדברי מכתבו בענין הנה ה' יוצא ממקומו, אם פי' הירושלמי מתאחד עם דברי הזהר באתרי' הוי' כו', דלכאורה לפי פי' הירושלמי מה שהוא יוצא ממדה"ד כו' זהו יוצא ממקומו, הנה מקומו הוא מדה"ד הוא לכאורה היפך דברי הזהר באתרי' הוי', ולאו באתרי' יו"ד, ופי' הזהר הוא באופן דגם בבחי' אד' לאו באתרי' יאמר מבחי' באתרי' שהוא הוי', וזהו פי' הוי' יוצא ממקומו לפי הזהר.

כן נראה מדברי מכתבו, והוא קרוב יותר לפי' הת"י ע"פ זה הא ה' מתגלי מאתר בית שכינתי' ויתגלי וירמוס ית תוקפי ארעא.

ועוד בה שלישי' הוא פרש"י דמפרש יוצא ממקומו מכסא הרחמים לכסא הדין, והוא לכאורה היפך ממש מפי' הירושלמי. ואולי י"ל דכוונתו שכ' כדברי הזהר המשכת ש' הוי' בש' אד', וזהו מכסא הרחמים לכסא הדין, ולכן בעבודה בנפש האתעל"ת לבחי' זו הוא ג"כ שינוי מקום פי' הזזה והמשכת רחמים על נפשו בהיותו במאסר הגוף, וגם מצות מעשיות, מעט ומאירים המשכות אורות בכלים דוקא, ופי' הירושלמי אולי הוא ע"ד לעתיד יוציא חמה מנרתקה כו', גילוי ש' הוי' בעצמו, ולא יכנף עוד מוריך.

ירא אני לערב דברי חול בדברי קדש, כמצווה עלינו את ה' תירא לרבות (61) כו', אשר רוח ה' דיבר בם ע"פ מקורים נאמנים ושרשים אמיתים, ע"כ אם יהי' לו שעת הכושר ליכנס לכ"ק כו' בדברים בע"פ דוקא, להתיר את הספקות הנ"ל, וישיבני נא במכתב אשר ישמע מפ"ק. ואם שגיתי, הנה מעתה כל דברי בזה בטלין ומבוטלין כו', ולא יהון חלין כלל וכלל, כי אינני בכל הנ"ל רק כמסתפק ושואל.


(60)) המשפיע ר' הענדל כתב לו את תוכן המאמר שאמר אדמו"ר בש"פ לך לך תר"נ, וע"ז משיב לו כאן הרא"ח.

המאמר הנ"ל לא נדפס, ואף לא נרשם ברשימת מאמרי דא"ח. אבל ראה תוכנו ב"תורת שמואל" תרל"ג עמ' י, ובנסמן בהערות שם.

(61)) תלמידי חכמים (פסחים כב, ב).

(60)) המשפיע ר' הענדל כתב לו את תוכן המאמר שאמר אדמו"ר בש"פ לך לך תר"נ, וע"ז משיב לו כאן הרא"ח.

המאמר הנ"ל לא נדפס, ואף לא נרשם ברשימת מאמרי דא"ח. אבל ראה תוכנו ב"תורת שמואל" תרל"ג עמ' י, ובנסמן בהערות שם.

(61)) תלמידי חכמים (פסחים כב, ב).