פרק שביעי - כתביו בקבלה וחסידות

בענין הנ"ל

ב"ה ה' צו שנת חיי"ם ועוש"ר

כ' מחו' יקירי המופ' וו"ח חו"נ י"א כו' מ' חנוך הענדל נ"י

... בדבר השאלה אשר שאל מחו' מכ"ק הרש"ב שי', לא קלע מחו' אל המטרה והחפץ אשר הי' עיקר כוונתי לשאול, ונדבר בזה איה"ש בהתראותינו פנים בחוי"ש, ותשובתו הרמתה אין יד שכלי משגת מקוצר המשיג כו', רק זאת הרווחנו מדבריו, כי יהי' בדומה לדברי המד"ר אשר ע"י בחי' לך לך מארצך נעשה ואעשך לגוי גדול בחי' ברי' חדשה, וכמו"כ למעלה ע"י הוי' יוצא ממקומו הוא יוצא מכסא דין לרחמים על ישראל, ועי' נא בפרש"י ובת"י ע"פ זה (מיכה א' ג').