הערות לביאורי הזהר

צ"ע (64) בביאוה"ז על מאמר לא טוב היות האדם לבדו (65), וז"ל שם, וענין בחי' מקיף זה נמשך מבחי' חיצוניות בינה כו', ובפ' נח שם בד"ה ר' חייא פתח בענין המתחיל וזהו"ע ופרוס כו', כתב בזה"ל אור מקיף דבינה שהוא בחי' פנימית בינה כנ"ל באריכות. ולכאורה סותר זא"ז, אם לא שנאמר שטעות הדפוס נפל בא' משני המקומות הנ"ל. או שיותר קרוב לומר שאינני מבין כוונתו בדבריו בטוב. ונא לעיין בזה ולכתוב לי דעתך בזה.

שם במאמר הנ"ל, ר' חייא פתח, וכידוע דלשון פריעה היא ענין התגלות כמו ופרע את ראש האשה, וגם הו"ע הבדלה, ולא הביא ראי' מאיזה פסוק על ענין הבדלה. ונראה לי שהוא מלשון למה משה ואהרן תפריעו (שמות ה' ד) ופרש"י שם תבדילו כו', עיי"ש.

נלאיתי מעט מטורח הכתיבה, כי רב ממני לפי כחי, על כן דברי לעו ובלי סדרים מקדימה ואיחור. הודיעני נא יקירי למתי בדעתם לנסוע בשלום מבית אביך למחוז חפצך.


(64)) הר"ש ראזענבוים כתב בראש הדף: מה שכתב אלי דודי רא"ח ז"ל.

(65)) הר"ש ראזענבוים העיר עה"ג: בטעות כתב שלשון זה הוא בד"ה לא טוב היות כו', ובאמת גם לשון זה הוא בפ' נח בד"ה ר' חייא פתח כו'.

(64)) הר"ש ראזענבוים כתב בראש הדף: מה שכתב אלי דודי רא"ח ז"ל.

(65)) הר"ש ראזענבוים העיר עה"ג: בטעות כתב שלשון זה הוא בד"ה לא טוב היות כו', ובאמת גם לשון זה הוא בפ' נח בד"ה ר' חייא פתח כו'.