היו נכונים לשלשת ימים

היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה (ת"י לצד אתתא), ורש"י פי' לסוף שלשת ימים הוא יום רביעי, שהוסיף משה יום אחד מדעתו כדברי ר' יוסי (והוא מגמ' דשבת דפ"ו ע"א).

אפ"ל דשלשת ימים הם ג"ר ג' שהם ד' מוחין, חו"ב ודעת הכולל חו"ג (וזהו יום רביעי שהוסיף משה מדעתו, פי' מבחי' דעת שלו, כי משה הוא בחי' דעת), כידוע מענין ד' בתים וד' פרשיות דתפילין.

ושייכות זה למ"ת, כי הוקשה כל תורה לתפילין, וענין אל תגשו אל אשה, כי נשים פטורות מן התפילין, וכן ת"ת ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם (ועי' במ"ג פ"ג דברכות). ורבי יוסי דהכא כרבי יוסי דבזהר ואתחנן דרס"ד ע"א, תפילין דרישא ד' בתים חכמה בינה חסד גבורה מה שהת"ת מניח, ובזהר יתרו דפ"א ע"א ע"פ ויהי ביום השלישי אי אתגלי עלייהו בחילא דגבורה לא יכלין למסבל אבל אתגלי עלייהו ברחמי כו' ביום השלישי ודאי דאיהו רחמי כו' והוא בחי' ת"ת הכולל ג"כ חו"ג. ואפ"ל דמש"כ אי אתגלי עלייהו בחילא דגבורה כו' היינו בחי' מל' דבנין המל' מהגבורות לא יכלין למסבל. וזהו אל תגשו אל אשה.