וישרנה ל' שיר או ישר

... כנ"ל (כמדומה שכתבתי לך זאת גם במכתבי הראשון לפי הפי' ישר ולא לפי פי' שיר (77)), ובל"נ ותשרנה בלשון רבות כמו ותישר הנ"ל בלשון יחידה. נמצא כי לפי הפי' ישר תיבת ותשרנה מנוקד כמשפט.

ובאמת גם לפי הפי' מלשון שירה, כמו שמצינו בכתוב, נופל ג"כ להכתב ולהנקד וישרו. כי שירה ושיחה הוא על משקל אחד, ונמצא ג"כ שיח ושיחה כמו שיר ושירה, ישיחו בי יושבי שער, כמו ישירו, אשיחה וירווח לי, כמו אשירה לה', שיחו בכל נפלאותיו, כמו שירו לה'. נמצא כי לפ"ז צ"ל וישירו, כמו ישיחו הנ"ל.

אבל פעם מצינו כתוב בקהלת י"ב וישחו כל בנות השיר, ולפי פי' הראשון ברש"י שם הוא מלשון שיחה בחילוף שי"ן תחת סי"ן. נוכל לשפוט מזה כי גם בלשון שירה נופל לאמר וישרו, כמו וישירו, כמו ישחו, ישיחו (ו' של וישחו שוואית, כי הוא לשון עתיד והוי"ו הוא מחבר, וישרו הוא ל' עבר ע"י וי"ו פתוחה המהפך מעתיד לעבר).

ונ"ל כי פי' הראשון ברש"י הוא מוכרח מזה שלפי פי' השני ראוי הי' להנקד וישחו כל בנות השיר, כמ"ש וימעטו וישחו, וניחא לפי' הראשון טפי, גם להחליף ימין בשמאל, ולפרש בלשון שיחה. ומצוה לשמוע דברי חכמים אשר יגידו לנו ימין ושמאל אפי' על ימין שהוא שמאל (כמו עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, הגם כי תעשר הוא בסין, ועושר בשין).

ואיני יודע מה הכריח לך במכתבך לנקוד וישרנה לכלול זו"נ, ובל"נ לבד ותשרנה, ומה יחסר לך לנקוד ותשרנה למעט במחלוקת טפי עדיף.


(77)) נמשך כנראה לפרש"י (ש"א ו, יב) אם וישרנה הוא מל' שיר או ישר.

(77)) נמשך כנראה לפרש"י (ש"א ו, יב) אם וישרנה הוא מל' שיר או ישר.