פתח דבר

מאז פתיחת אולם התערוכות בספריה, בח"י אלול ה'תשנ"ד, כל שנה שנתיים בחרנו נושא לערוך על פיו תערוכה.

בדרך כלל היינו מדפיסים חוברת הדרכה לתערוכה. ובספר שלפנינו ליקטנו חוברות אלו.

כמו כן כללנו בו את סקירת התערוכות שלא נדפסו להם חוברות הדרכה, על פי פרסומים, סקירות ותמונות של אותה תקופה.

בסך הכל התקיימו בספריה 15 תערוכות, בתחומים שונים:

 1. תערוכת ספריית ליובאוויטש – שלהי תשנ"ד.
 1. תערוכת גדולי התורה והחסידות, וחב"ד בעולם – קיץ תשנ"ה.
 1. תערוכת ההגדות שבספריה, אביב תשנ"ו.
 1. תערוכת רבותינו נשיאינו, שלהי תשנ"ו.
 1. תערוכת חב"ד, הפעילות, השליחות ומבצעי המצות – קיץ תשנ"ז.
 1. תערוכת החסידות – קיץ תשנ"ח.
 1. תערוכת רבינו הזקן, 200 שנה לגאולתו – חורף תשנ"ט.
 1. תערוכת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – קיץ תש"ס.
 1. תערוכת ספרי רבותינו – תשס"ב.
 1. תערוכת תעודות כבוד לרבי – אביב תשס"ה.
 1. תערוכת מבית הגנזים – חורף תש"ע.
 1. תערוכת מפתחות ותעודות כבוד – קיץ תשע"ג.
 1. תערוכת גנזי ספרים – קיץ תשע"ד.
 1. תערוכת אדמו"ר ה"צמח צדק" – חורף תשע"ו.
 1. תערוכת רבותינו נשיאינו – אביב תשע"ז

*

בשנת תש"ע, כשהתקיימה בספריה "תערוכת מבית הגנזים" (תערוכה יא), נדפס לה ספר אלבומי בשם "מבית הגנזים", בו נסקרו 154 פריטים מיוחדים השמורים בארכיון הספריה.

הספר שלפנינו הוא כעין המשך לאותו ספר "מבית הגנזים".

שלום דובער לוין

ה' טבת ה'תשע"ח
ברוקלין נ.י.